Precomp Solutions: Rapport
2008-08-27

"Delårsrapport januari-juni 2008 för Precomp Solutions AB (publ)

Nettoomsättningen uppgick till 94,6 MSEK (101,6)
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (1,5)
Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (-1,0)
Resultatet efter skatt uppgick till –2,2 MSEK (-0,9)
Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK
En nyemission på 16,2 MSEK har genomförts under juli.


Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2008

Precomp Solutions resultat har under de senaste åren påverkats negativt av stora materialprisökningar. Bolaget har under första kvartalet fastställt en kalkyl- och uppföljningsmodell som säkerställer lönsamheten. Med denna modell som grund har bolaget genomfört priskompenseringar för ökade materialkostnader hos de större kunderna. Dessa kompenseringar verkställdes under kvartal två men under senare delen av juni kom ånyo kraftiga prisökningar på råvaror.

Kompenseringen för den ytterligare materialprisökningen fick en förskjutning mot tidigare prognos på grund av de sent inkomna prisökningarna. Eftersom vissa råvaror har ökat med över 30 % har detta inneburit att våra kunder krävt djupare prisförhandlingar. Diskussionerna kring priskompensering tar mycket tid och energi men vår hållning är 100 % kompensation, vilket också är resultatet av de genomförda förhandlingarna.

Den svenska volymen av personbilar har under senare delen av det andra kvartalet varit betydligt mindre än under det första kvartalet. Nytagna order (t ex Volvo Truck 9,5 MSEK) har ännu inte kommit upp i fulltakt vilket gör att bortfallet på personbilssidan inte har kunnat kompenseras fullt ut under perioden. Övriga kunder som inte är relaterade till svensk personbilsindustri har inte någon nedgång utan ligger på beräknade volymer.

Med nuvarande volym ligger vi och pendlar kring breakeven vilket innebär att varje upp- eller nedgång slår igenom på resultatet direkt. Vår satsning på ökad försäljningskapacitet är därför riktig och nödvändig.

Vår utvecklingsavdelning har under perioden gjort ”fältprov” på en egen finklippningsmetod. Patentering och mönsterskydd av denna teknik pågår. Med den nya tekniken kan materialtjockleken reduceras upp till 25 % med bibehållen hållfasthet och funktion. Marknaden för dessa komponenter är främst inom säkerhetsdetaljer och behovet är mycket stort. Förutom lägre materialkostnader (upp till 25 %) erhålls även samma effekt viktmässigt. Rent allmänt är intresset för minskning av materialvikten stort, speciellt med tanke på den senaste tidens kraftiga prisökningar. Bra timing för introducering av den nya metoden och en bra start för vår försäljning av engineeringstjänster!

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

För att kunna genomföra vår satsning på att förstärka marknadsresurserna tog årsstämman den 16 juni beslut om att bemyndiga styrelsen i Precomp Solutions att genomföra en nyemission om 16,2 MSEK med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen genomfördes under juli.

Bolaget har också utfärdat teckningsoptioner till ledande befattningshavare, med syftet att minska personalomsättningen, öka ansvaret och skapa delaktighet, samt förstärka fokuseringen på de strategiska målen och på så vis öka aktieägarvärdet.

Tidigare beslut om etablering av projekt och försäljningskontor i Bulgarien (Sofia) och Tyskland (Mainz) har nu genomförts. Kontoren har bemannats vilket innebär att vår försäljningskapacitet ökar väsentligt. Ett större antal besök hos befintliga och framförallt nya kunder har bokats under hösten."


 
« Tillbaka