Novotek: Bra rapport!
2008-08-06

"NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008

* Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet
* Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under andra kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 6,8 (4,0) MSEK, varav 4,4 (-1,5) MSEK under andra kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (3,5) MSEK, varav 3,4 (-0,7) MSEK under andra kvartalet
* Vinst per aktie uppgick till 0,45 (0,30) kronor, varav 0,28 (-0,09) kronor under andra kvartalet


Marknadsläget

Inledningen på 2008 har varit avvaktande när det gäller projekt- och produktorder. Inom konsultverksamheten har efterfrågan dock varit god. Förväntade order från första kvartalet har i vissa fall inkommit under andra kvartalet men i många fall flyttats till hösten. Bedömningen är dock att flertalet av utestående offerter ligger för avslut under hösten och kommer att påverka 2008 positivt.

Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunkturneutral. Under högkonjunktur har Novoteks kunder ofta problem med att utvärdera Novoteks produkter eftersom de är fullt sysselsatta med att hålla igång produktionen. Under konjunkturer med lägre aktivitet måste kunderna se över vad som kan göras för att effektivisera produktionen och har då större möjligheter att se på Novoteks lösningar, som är inriktade på att effektivisera kundernas verksamhet. I övergångar mellan hög- och lågkonjunktur uppkommer ofta svängningar i resultat och orderingång.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet för andra kvartalet är bättre än första kvartalet, dock är inte resultatet i linje med Novoteks mål. Detta beror till stor del på den osäkerhet som finns hos kunderna och att detta förskjuter investeringarna i tid. De investeringar som Novotek gjorde under föregående år börjar nu ge effekt och bidrar positivt till resultatet.

Utsikter

För resterande delen av 2008 förväntas god efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Dock har osäkerheten kring konjunkturen förlängt säljcyklerna. Fokus under 2008 ligger på att få ut effekterna av de tidigare gjorda investeringarna och förbättra lönsamheten samt på kompletterande förvärv."

 
« Tillbaka