Precomp Solutions: Beslut om nyemission
2008-06-18

"Styrelsens beslut om nyemission i Precomp Solutions AB (publ)

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ) har idag tagit beslut om att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Nyemissionen avser högst 1 361 235 aktier av serie A och 14 842 070
aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer bolagets
aktieägare varvid två (2) gamla aktier berättigar till teckning av tre
(3) nya aktier. Teckningskursen ska uppgå till 1,00 kr. Emissionen är
till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare och garantiförbindelser av ett garantikonsortium.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 27 juni 2008 och teckningstiden är den 1 juli – 14 juli 2008.
Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i emissionen är den
24 juni, första dag för handel exklusive rätt att delta är den 25 juni.
Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 1 juli -9 juli.
Handel med BTA sker från den 1 juli till dess att emissionen är
registrerad hos Bolagsverket.

Emissionsprospektet kommer att göras tillgängligt för nedladdning från
Precomps hemsida (www.precomp.com) samt distribueras till direktregistrerade aktieägare."
 
« Tillbaka