SeaNet: Köprekommendation!
2008-06-02

SeaNet får idag köprekommedantion från Smallcap.se:

"Seanet – Klar till drabbning

Seanets aktieägare är hårt prövade, men bättring kan vara på väg. Vi ser Seanet som en intressant riskplacering som kan betala bra om bolaget lyckas i sina ambitioner. Det är dock inte en aktie för alla. Risken är i topp.

För lite mer än ett år sedan listades Seanet på First north. I samband med det genomfördes en nyemission till kurs 6,25 SEK. Bolaget värderades inför emissionen till ca 80 MSEK och emissionen tillförde ca 18 MSEK. Värderingen noterat och klart låg således på strax under 100 MSEK för Seanet. Emissionen övertecknades. Ett år senare har aktien fallit till ca 1,50 SEK och ytterligare en emission har genomförts till kurs 0,75 SEK, vilken tillfört bolaget ca 22 MSEK. Aktieägarna i Seanet är således hårt prövade. Vad var det som gick fel? Utvecklingen känns igen. Det är inte ovanligt att bolag noterar sig med de bästa ambitionerna, men därefter stöter på problem och pengarna rinner snabbt iväg. Idag ser Seanet betydligt mer attraktivt ut än för ett år sedan. Kassan är fylld med friska pengar, ca 22 MSEK. Värderingen av bolaget är strax under 90 MSEK och mycket tyder på att ett Seanets operatörsverksamhet står inför ett genombrott. Med en betydande option i antenn-verksamheten ser paketet sammantaget intressant ut.

Verksamhet
Seanet sysslar med maritim kommunikation. Bolaget är indelat i två affärsområden, GSM och Antenn.

GSM. Seanet är en global telekomoperatör till havs. Bolaget driftsätter mobiltelefoni (C-Cell) och bredband (C-Bit) ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Enligt Seanet finns det ca 30 000 handelsfartyg och mer än 4000 större färje- och passagerarfartyg som är intressanta för bearbetning. Endast en liten del av dessa har idag moderna kommunikationsmöjligheter. I framtiden kommer det att vara lika självklart med mobiltelefoni och bredband till sjöss som det är till land. Användningsområdena är många. Förutom normal kommunikation kan t ex sjösäkerheten förbättras rejält om kommunikation med kustbevakningen kan hanteras via GSM och bredband och det finns flera möjliga maskin-till-maskin tjänster mellan fartyg och landbaserade kontor som transportsektorn skulle uppskatta. Tillgänglig, äldre sattelitteknik kan inte lösa dessa behov på ett kostnadseffektivt sätt idag. Marknaden är i sin linda och Seanet bedömer att tillväxten framöver kommer att vara betydande. De viktigaste konkurrenterna har inte hunnit speciellt långt, och det finns ingen aktör som kan sägas dominera marknaden. Telenorägda MCP har ca två års försprång framför Seanet och har driftsatt ca 40 fartyg. Isländska Onwave och den största konkurrenten Seamobile har driftsatt ca 30 respektive 120 fartyg. Seanet tar i sin operatörsverksamhet ett s k turn key ansvar vilket innebär att bolaget ansvarar för hela systemet och agerar operatör. Fördelen blir att Seanet kan erbjuda bättre tariffer.

Antenn. Seanet utvecklar en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner (C-Max). Maritim kommunikation ställer betydligt större krav än landbaserad kommunikation. I Seanets antennlösning ersätter avancerad mjukvara flera mekaniska rörelser i antennen, vilket är en betydande fördel vid svåra förhållanden som en maritim miljö innebär. Seanets förhoppning är att kunna leverera en billigare antenn med bättre prestanda än konkurrenterna. Antennen kommer att testas inom kort och förfarandet kan tänkas ta 3-6 månader. Faller testerna ut väl kommer antennen att kommersialiseras i höst. Marknaden för antenner är betydande, uppskattningsvis rör det sig om 100 000 fartyg. Bland konkurrenterna märks Seatel, Orbit och NGM-noterade C2SAT.

GSM inför ett genombrott
Under 2007 stötte Seanet på en hel del problem. Utvecklingen av satellitantennen försenades med 6-9 månader bl a p g a en omfördelning av resurser till GSM-verksamheten. Leverans av GSM-tjänster stötte också på problem. Underleverantörernas leveranser uppvisade stora brister och antalet roamingavtal var för få. Dessa problem har åtgärdats. Seanet har bl a blivit medlem i GSM Association för att kunna verka som egen maritim operatör. I slutet av 2007 hade Seanet avtal med fyra rederier med totalt 16 kontrakterade fartyg, varav sju var installerade och driftsatta. I dagsläget uppskattar vi att ytterligare ett par fartyg driftsatts. Det ser ut att ha funnits två trånga sektorer för Seanet, pengar och försäljning. Med emissionen i hamn klarar bolaget finanserna förhoppningsvis utan behov av ytterligare kapital. Enligt VD Klas Lundgren är siktet inställt på att vara kassaflödespositiva under det fjärde kvartalet i år. Vi uppskattar att bolagets burnrate ligger på ca 1,5 MSEK i månaden och sker inget oförutsett bör målet kunna nås. Den andra tidigare trånga sektorn, försäljningen, ska under detta år ligga i fokus. Bland annat har Seanet anlitat erkänt duktiga AmnaziTel som stöd för sälj- och affärsutveckling. Målsättningen är att ha 30 fartyg i drift under 2008. Den närmaste tiden kan vi således förvänta oss besked från bolaget avseende vunna kontrakt och driftsatta fartyg. Uteblir sådan information är det något som fallerar.

Framtiden
Seanet ska ses som ett förhoppningsbolag som kan stå inför ett betydande genombrott. Alla former av prognoser är vanskliga eftersom det finns betydande osäkerhetsmoment. Inte minst utvecklingen under 2007 visar på det. Vi räknar med att bolaget driftsätter 30 fartyg i år. Intäkterna bör under slutet av året kunna ligga på ca 20 MSEK på årsbasis. Det skulle innebära att varje fartyg i genomsnitt leverera strax över 55 000 SEK i intäkter per månad. Vi baserar skattningen på VD Klas Lundgrens målsättning att nå ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet. På sikt är det sannolikt att varje installation når högre intäkter än 55 000 SEK per fartyg och månad, men bedömningen är svår att göra. Kostnaden för en installation ligger uppskattningsvis mellan 0,5 och 1,0 MSEK per fartyg. Payback-tiden skulle i så fall vara strax över 1 år. Fartygen har så klart olika förutsättningar i form av t ex antal passagerare och sträcka. Vidare räknar vi med att tillväxten under de kommande åren kommer att vara betydande. I takt med att intäkterna ökar kan Seanet bli mer aggressiva och finansiera än fler installationer. Går allt vägen kan bolaget vara en betydande spelare om ett par år.

Det vi främst tar fasta på är operatörsverksamheten. Antenn-verksamheten ska närmast värderas som en option. I höst vet vi hur väl det fungerar. Enligt Seanet har projektet rönt ett betydande intresse från potentiella samarbetspartners, men det är bara värt något om prestandan kan verifieras. Nyligen har en första due dilligence genomförts av en oberoende konsult. De brister som påpekats håller på att rättas. Skulle det gå vägen finns det så klart betydande värden i C-Max. Till exempel är noterade konkurrenten C2SAT betydligt högre värderad än Seanet.

Ny ledning
En viktig aspekt som skapar trovärdighet i Seanet är den nya ledningen. Klas Lundgren tillträdde som VD i november förra året och har sedan dess drivit igenom flera förändringar. Hans händer kan säga still viss del ha varit bakbundna p g a svaga finanser. Det är rimligt att utgå ifrån att han vid sitt tillträdande var lovad att ägarna skulle ställa upp med mer kapital. Den emission som nyligen genomförts var också garanterad till ca 80 procent. Den nya styrelsen består bl a av två personer med ett förflutet inom Ericsson, Viesturs Vucins och Håkan Jansson. Jansson har också varit CEO för Investor Growth Capital 2002-2005. Sist in i styrelsen är Ulf Granander. Granander har varit aktiv i ett stort antal rederier, bl a Transatlantic, Broströms och Wilhelmsen. Han är också ledamot av styrelsen för Sveriges Redareförening och Sjöfartsforum. Förhoppningsvis innebär det att Granander kan öppna en del dörrar.

Seanet har nyligen fått en ny storägare i Bronsstädet AB som förvärvat ca 8 miljoner aktier under maj månad. Det är positivt av två anledningar. Dels är Bronsstädet Peter Gyllenhammars bolag. Peter Gyllenhammar har i media beskrivits som ”mästerklippare”. Dels är det generellt positivt med nya storägare eftersom dessa i samband med förvärv kan tänkas göra en djuplodande analys. Gyllenhammars inträde ser vi som en form av kvalitetsindikation.

Risker
Potentialen i Seanet ser vi som betydande. Det är ovanligt att finna aktier med betydande potential utan att risken också är stor, och Seanet är inget undantag. Bolaget är i dag efter genomförd emission välkapitaliserat, men förseningar kan snabbt tära på kassan. Antenn-projektet möjliggör en rejäl uppsida, men är inte fullt verifierad. Utvecklingen för Seanet under 2007 visar på ett tydligt sätt hur saker och ting kan ta betydligt längre tid än vad ledningen tror och hoppas på. Det finns otal exempel på förhoppningsbolag som inte nått i mål.

Sammantaget är potentialen i Seanet stor. Om bolaget lyckas i sin ambition att nå en stark ställning inom både mobiltelefoni och stabiliserande antenner för den maritima sektorn till 2010 kommer uppvärderingen att gå snabbt och bli rejäl. Men, återigen, det senaste årets utveckling visar på baksidan. Risken är betydande och ytterligare kapitalanskaffningar kan inte uteslutas. Seanet passar inte de flesta placerare, men kan för andra vara en utmärkt krydda i portföljen."

 
« Tillbaka