PSI Spelinvest: Godkänd rapport
2008-05-30

"PSI Spelinvest AB delårsrapport 2008-01-01 - 2008-03-31

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 24 % till 3 161 tkr (2 520 tkr).

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till -3 226 tkr (-4 202 tkr).

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till - 0,03 kr (-0,07 kr).

* Antalet registrerade spelare i PSI bingo ökade med 41 % jämfört med föregående kvartal och uppgick vid kvartalets slut till 72,500

* Nettoomsättning för PSI bingo ökade med över 600 % under kvartal 1 2008 jämfört med motsvarande kvartal föregående år

PSI:s marknadsföringssatsningar har huvudsakligen koncentrerats till Min Bingo och Lyckobingo; PSI:s två verksamheter inom onlinebingo. Satsningarna har resulterat i en mycket stark tillväxt där antalet registrerade bingospelare ökade med 41 % under kvartalet och uppgick vid kvartalets slut totalt till 72 500. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade nettoomsättningen inom PSI Bingo med över 600 % till följd av mycket stark tillväxt under andra halvåret 2007 vilken också bibehållits under 1:a kvartalet 2008.

Inom onlinepoker har konkurrensen ytterligare intensifierats under kvartalet och antalet registrerade spelare för PSI:s tre varumärken har endast vuxit marginellt samtidigt som såväl omsättning som bruttomarginal sjunkit jämfört med föregående kvartal. PSI:s företag inom kundsupport - I Want Help - fortsätter att utvecklas väl och gav ett väsentligt ekonomiskt bidrag under kvartalet.

Styrelsen för PSI Spelinvest har under kvartalet utsett Lars Prochéus till ny verkställande direktör. Han efterträdde Anders Rabbe som återgick till sin tjänst som finanschef inom bolaget.

Det kostnadsbesparingsprogram som påbörjades under hösten 2007 slutfördes under kvartalet bland annat genom att moderbolagets verksamhet konsoliderades till PSI:s kontor i Stockholm.
Trots ökande intäkter och minskande kostnader visar PSI fortfarande förlust då verksamheten inte ännu uppnått tillräcklig kritisk storlek. Som tidigare meddelats bedömer styrelsen det nödvändigt att tillföra kapital till bolaget under 2008 för att fullfölja strategin och säkerställa likvida medel för en fortsatt utveckling. Detta kan komma att ske genom emission eller genom avyttring av icke strategiska verksamheter eller innehav."

 
« Tillbaka