Precomp Solutions: In i portföljen igen!
2008-05-23

Precomp Solutions redovisade idag en rapport för årets första kvartal som ger stora förhoppningar om starka resultatförbättringar med början redan under kvartal 2 (se nedan). Sound Invest beslutade därför att "ta in" denna aktie i portföljen igen. Idag köpte vi 100 000 aktier, och det kan bli fler framöver. Vi kommer också att delta fullt ut i kommande nyemission.

"Delårsrapport Jan-Mars 2008 för Precomp Solutions AB (publ)

Nettoomsättningen uppgick till 46,2 MSEK (53,6)
Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (2,2)
Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,8 MSEK (1,1)
Resultatet efter skatt uppgick till –0,7 MSEK (1,1)
Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK

Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende
verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp
Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi
erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp
Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från
utvecklingsfas till serietillverkning och montering av komplexa
precisionskomponenter.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2008

Precomp Solutions resultat har under den senaste 12 månaderna påverkats
negativt av stora materialprisökningar. Bolaget har under första
kvartalet fastställt en kalkyl- och uppföljningsmodell som säkerställer
lönsamheten. Med denna modell som grund har bolaget genomfört
priskompenseringar för ökade materialkostnader hos de större kunderna.
Dessa kompenseringar verkställs under kvartal två.

Efter genomförandet säkerställer bolaget såväl ett positivt kassaflöde
som lönsamhet i bolaget. Kompenseringen medför en väsentlig
resultatförbättring med början under andra kvartalet 2008.

Nyförsäljningen av nya produkter har fram till dags datum (23/5) uppgått
till drygt 16 miljoner SEK på årsbasis, vilket är väsentligt högre än
föregående år. Livscykeln för våra produkter understiger nästan aldrig 5
år och för ovanstående order ligger livscykeln närmare 8-10 år.
Merparten av denna nyförsäljning har produktionsstart under kvartal tre
och fyra i år. Nyförsäljning avser enbart helt nya detaljer/verktyg som
inte funnits i sortimentet tidigare.

Marknadsbearbetningen har varit intensiv under första kvartalet 2008. I
stort sett samtliga huvudkunder har besökts av ledningen i bolaget för
presentation av vår framtida strategi. Efter våra besök känner vi full
acceptans och support från våra kunder för vår inriktning mot mera
kunskapsinriktade tjänster och produkter.

Bolaget har redan erhållit en order med avseende på ett
system/koncepttänkande, vilket är ett genombrott för vår ”nya”
inriktning. Detta är en viktig start på vårt första ”konceptprojekt”.
Kunden tillhör topp tre inom automotiv i Europa.

Ökade volymer på lastbilssidan har såväl i volym som i lönsamhetsgrad
kompenserat personbilssidans minskade volymer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen föreslår att årsstämman den 16 juni beslutar om bemyndigande
för styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom en
nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för
nuvarande aktieägare. Vid ett utnyttjande av bemyndigande kan bolagets
aktiekapital komma att ökas med högst 16 203 305 aktier, uppdelat på 1
361 235 aktier av serie A och 14 842 070 aktier av serie B, envar med
ett kvotvärde om 0,95 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer
bolagets aktieägare varvid två gamla aktier berättigar till teckning av
tre nya aktier. Teckningskursen skall uppgå till 1,00 kr. Emissionen är
till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare och garantiförbindelser av ett garantikonsortium."

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka