Lagercrantz: Stark resultatökning!
2008-05-13

"Lagercrantz Group

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007-31 mars 2008

- Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974).
Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557).
- Rörelseresultatet ökade med 32 % till 131 MSEK (99). Under fjärde
kvartalet ökade resultatet till 40 MSEK (33).
- Rörelsemarginalen för helåret ökade till 6,0 % (5,0 %) och till 7,1 %
(5,9 %) för kvartal fyra.
- Resultatet efter finansiella poster ökade till 121 MSEK (90) för
räkenskapsperioden och 37 MSEK (29) under kvartal fyra.
- Resultatet efter skatt ökade till 91 MSEK (65) för 2007/08.
- Resultatet per aktie ökade till 3,92 SEK (2,75).
- Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 % (16 %) och soliditeten
till 44 % (39).
- CAD Kompagniet A/S förvärvades under kvartalet med tillträde fr o m 1
april 2008.
- Styrelsen lämnar förslag om utdelning om 1,50 SEK (1,25) per aktie
samt förslag om indragning samt återköp av aktier."
 
« Tillbaka