Duroc: Bra rapport!
2008-04-24

"Delårsrapport januari-mars 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 158,1 Mkr (54,4)
• Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr (2,8)
• Resultatet efter skatt blev 5,4 Mkr (2,2)
• Nettoresultatet per aktie blev 0,74 kronor (0,41)
• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 263,9 Mkr (181,2)
• Micor-gruppen koncentrerar produktionsverksamheten till Laholm

Duroc-koncernen omsatte 158,1 Mkr (54,4) under årets första kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr (2,8) och resultatet efter skatt uppgick till 5,4 Mkr (2,2). Efterfrågan på våra varor och tjänster har varit fortsatt god, med undantag för Micor-gruppen. Orderingången för koncernen uppgick till 173,7 Mkr (51,4) och vid periodens utgång uppgick vår samlade orderstock till 259,6 Mkr (47,1). Rullande omsättning 12 månader uppgick till 664,2 Mkr och rörelseresultatet rullande 12 månader uppgick till 26,7 Mkr.

En fortsatt konjunkturnedgång inom träbearbetande industri och därmed lägre volymer har lett till att vi vidtagit åtgärder inom Micor-gruppen. Under kvartalet fattades beslut och inleddes förhandlingar avseende flytt av hela verksamheten i Kalmar till Laholm. Personalstyrkan reduceras med en tredjedel samtidigt som produktionskapaciteten bibehålls. Flytten beräknas slutföras under sommaren 2008. Kostnaderna för detta bedöms uppgå till i storleksordningen 6 Mkr och kommer att belasta andra kvartalet.
Inom våra övriga verksamheter ser vi en fortsatt god efterfrågan. Vi arbetar vidare med integrationen av förvärvade bolag och effekten av realiserade synergier ska ge ytterligare resultat under 2008. Duroc är fortsatt finansiellt starkt och därmed rustat för fler förvärv.

Stockholm 24 april 2008"
 
« Tillbaka