Precomp Solutions: Bokslutsrapport
2008-02-29

"Bokslutsrapport 2007 för Precomp Solutions AB (publ)

Nettoomsättningen uppgick till 185,2 MSEK (176,7)
Rörelseresultatet uppgick till –8,0 MSEK (-4,4)
Resultat efter finansiella poster uppgick till –10,7 MSEK (-8,6)
Resultatet efter skatt uppgick till –8,1 MSEK (-6,2)
Resultatet per aktie uppgick till -0,75 SEK

Verksamheten och viktiga händelser 2007

Precomp Solutions AB med dotterbolag delades ut till befintliga aktieägare i Consilium AB (publ) den 16 augusti 2007. Den 29 augusti introducerades bolaget på OMX First North.
Bolaget har under de senaste åren genomfört omfattande strukturförändringar av verksamheten för att anpassa organisationen till marknadens krav. De två svenska produktionsenheterna har fusionerats. Samtidigt har stora maskininvesteringar och rationaliseringar genomförts. En produktionsenhet har etablerats i Bulgarien.
Bolaget står nu väl rustat för tillväxt i Europa. Det löpande resultatet är med hänsyn till det ännu för låga kapacitetsutnyttjandet fortsatt negativt. Bolaget genomför omfattande framtidsinvesteringar och belastas under 2007 med kostnader om totalt 5,8 MSEK för den satsning som görs för att öka volym och resultat. En betydande del av kostnaderna belastar fjärde kvartalet. Investeringarna genomförs med målsättning att inom tre år öka nettoomsättningen till minst 300 MSEK.
Resultatet belastas med 0,5 MSEK för namnbytet i samband med utdelningen från Consilium och introduktionen på OMX First North.
Bolagets marknadssatsning inom ramen för en ny organisation har belastat resultatet med 1,7 MSEK jämfört med föregående år. Etablering av ett tekniskt försäljningskontor i Tyskland förbereds. Större order har bland annat erhållits från finska Fiskars Brands Oy avseende leverans av finklippta komponenter till trädgårdssaxar, från den tyska växellådstillverkaren Getrag Ford Transmission avseende leverans av växelmekanismer och från tyska Autoliv avseende låshus. Flera av dessa detaljer får dock ej fullt genomslag i produktion förrän 2008.
Bolagets etablering i Bulgarien belastar resultatet med kostnader för kvalitetscertifiering och installation av en 500 tons finklippningsmaskin med 0,5 MSEK.
Bolagets investering i nytt affärssystem och nytt CAD/CAM-system som möjliggör direkt överföring av konstruktionsritningar mellan kund och Precomp Solutions, simulering av verktygskonstruktion/produktion samt överföring av ritningsunderlag till produktion, belastar resultatet med 1,5 MSEK.
Resultatet belastas dessutom med kostnader för utbyte av verkställande direktör om 1,6 MSEK.
Det negativa rörelseresultatet från övrig verksamhet om –2,2 MSEK beror på väsentligt lägre volym från framför allt personbilsrelaterade kunder.
Precomp Solutions utnyttjar idag, efter investeringar, rationaliseringar och utrensningar av lågvolymdetaljer, endast två tredjedelar av tillgänglig produktionskapacitet. Därför finns det en betydande potential för volym/resultatförbättringar med befintlig produktionsutrustning.

Satsning på tillväxt
Genom en kraftig förstärkning av marknadsresurser i såväl Sverige som exportmarknaderna skapas grundförutsättningen för lönsam tillväxt.
Just nu pågår ett intensivt uppföljningsarbete på flera uteliggande större offerter. Vad gäller ett flertal av dessa är vi i slutförhandling med kund och resultatet förväntas bli klart under våren.
Vi går nu ut brett till marknaden och erbjuder kapacitetslego även för enskilda arbetsmoment, detta för att snabbt öka beläggningen. Att i det korta perspektivet satsa på kapacitetslego påverkar bara vår långsiktiga strategiska marknadssatsning positivt.
Det riktiga i vårt strategiska vägval att successivt gå från att vara en komponentleverantör till att bli ett kunskapsföretag med kvalificerade tjänster och produktionslösningar för verkstadsindustrin blir bara tydligare och tydligare när vi möter kunder. Genom specialisering inom vissa segment har vi goda möjligheter att bli en betydande systemunderleverantör.
För att ytterliga förbättra lönsamheten har bolaget inlett förhandlingar med större kunder om ökad kompensering av materialprishöjningar.

Förstärkning av de finansiella resurserna
För att bättre möjliggöra den planerade expansionen kommer styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om att genomföra en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare."


 
« Tillbaka