BMOG: Bokslutskommuniké
2008-02-29

"Bokslutskommuniké 2007

Helåret 2007

• Nettoomsättningen uppgick till kSEK 20 192 (9 052).

• Rörelseresultatet uppgick till kSEK - 26 464 (- 16 582).

• Resultat efter skatt uppgick till kSEK - 26 163 (- 18 107).

• Resultat per aktie uppgick till SEK - 0,06 (- 0,09).

• Produktionsmängden var cirka 42 050 (14 400) fat oljeekvivalenter, med ett snitt på 115 (40) fat oljeekvivalenter per dag, varav 96 (14) fat olja per dag och 19 (26) oljeekvivalenter gas per dag motsvarande 117 (156) MCF/dag.

• De beräknade reserverna, 2P (bevisade producerande och bevisade oexploaterade), från och med den 1 januari2008, beräknades vara 2,2 (3,2) miljoner fat oljeekvivalenter. Tidigare beräknade reserver definierade av f.d. operatörer visade sig vara missvisande. Delar av bolagets reserver visade sig mindre på grund av att de blivit uttömda av äldre källor.

• Staten Alaska har givit Benchmark leasingrättigheter att bedriva olje- och gasprospektering i tjugo block motsvarande 90 616 acers under fem år framåt.

• Bolaget genomförde en lyckad företrädesrättsemission som tillförde bolaget 51,4
MSEK före emissionskostnader.

Kvartal oktober – december 2007

• Nettoomsättningen uppgick till kSEK 7 437 (1 128).

• Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 628 (-7 839).

• Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 336 (- 7 234). I resultatet ingår en engångsavskrivning med kSEK –2 776.

• Resultat per aktie uppgick till SEK 0,00 (- 0,03).

• Produktionsmängden var cirka 12 650 (2 486) fat oljeekvivalenter, med ett snitt på 138 (27) fat oljeekvivalenter per dag, varav 122 (5) fat olja per dag och 16 (22) oljeekvivalenter gas per dag motsvarande 97 (129) MCF/dag.

• I enlighet med bolagets strategi avyttrades rörelseandelarna (WI) i källorna Williams No. 1 och BMB Investments No 1 för 73 300 USD. Bolaget kommer att fortsätta avyttra sina rörelseandelar i källor där bolaget inte är operatör vilket överensstämmer med bolagets strategi.

• Källan Chandler-Scales No. 1 togs i produktion i slutet av perioden. Bolaget upptäckte dock vid produktionsstarten att källan innehöll för mycket kolväten i form av vätska vilket medförde att källan tillfälligt fick tas ur produktion.

Efter rapportperiodens utgång

• Snittproduktion från källor där Benchmark är operatör är idag omkring 128 fat/dag netto.

• Benchmark har i Alaska förvärvat 99 miles av seismiska 2D-data som omfattar två av bolagets fem prospekteringsområden.

• Bolaget har beslutat att delta i två nya borrningar på Orangefältet utanför kupolen. Dessa beräknas ske i början av andra kvartalet.

VD:s kommentar

Det fjärde kvartalet var det bästa som bolaget har presterat sedan börsnoteringen. Bolaget genomförde en engångsavskrivning på -2 776 som hänförs till borrning av källan Chandler Cow Bayou 2005. Resultatet efter skatt bortsett från engångsavskrivningen var KSEK 453.

Bolaget står idag på en klart mer stabil grund än i fjol. Att bolaget nu uppvisar ett positivt kassaflöde gör att vi har ett helt annat förhandlingsläge med eventuella samarbetspartners i Alaska och Lavaca. Detta möjliggör även för bolaget att lånefinansiera framtida borrningar. Bolaget kommer att fortsätta arbeta aktivt med kostnadskontroll och neddragningar av personal i USA kan inte uteslutas. Tidigare beräknade reserver definierade av f.d. operatörer visade sig vara missvisande. Delar av bolagets reserver visade sig mindre på grund av att de blivit uttömda av äldre källor. Bolagets reserver minskade till 2,2 (3,2) miljoner BOE men samtidigt har värdet på reserverna ökat tack vare högre oljepris.

Under fjärde kvartalet fick bolaget i genomsnitt betalt 92,70 USD/fat olja och 6,85 USD/MCF gas."
 
« Tillbaka