Termo Holding: Bokslutskommuniké
2008-02-28

Termo Holding redovisar idag ett svagt fjärde kvartal men det ser ändå mycket ljust ut inför 2008 p g a mycket stark orderingång i Österby Marine under 2007 (rekordstor orderstock) och omstrukturering av TermoRegulator som kommer att ge effekt under årets första kvartal.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


"Bokslutskommuniké jan-dec 2007

Nettoomsättning 404,7 (195,0)* MSEK
Rörelseresultat 3,2 (6,9)* MSEK
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 5,7 (6,9)*
Resultat efter skatt 33,9 (3,5)* MSEK
Resultat efter skatt exkl. jämförelsestörande poster 2,7 (3,5)* MSEK
Resultat per aktie 1,08 (0,19)* SEK
Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster 0,08 (0,19)* SEK
Eget kapital per aktie 3,09 (1,23)* SEK
Jämförelsestörande poster inkluderar avgångsvederlag som påverkat rörelseresultat samt resultat efter skatt med -2,5 (0,0)* MSEK och fastighetsförsäljning som påverkat resultat efter skatt med 33,7 MSEK (0,0)* MSEK

Fjärde kvartalet 2007
Nettoomsättning 107,5 (52,7)* MSEK, rörelseresultat -3,1 (-1,2)* MSEK, resultat efter skatt -3,1 (-1,0)* MSEK, varvid avgångsvederlag påverkat rörelseresultat och resultat efter skatt med -2,5 MSEK. Resultat per aktie -0,09 (-0,06)* SEK, varvid avgångsvederlag påverkat resultatet med -0,07 SEK

Utdelning
Styrelsen föreslår utdelning om 0,05 SEK per aktie för verksamhetsåret 2007

ÅR 2007 I KORTHET
Året har varit innehållsrikt med ett spännande förvärv av Österby Marine som dubblade koncernens omsättning, en framgångsrik försäljning av en industrifastighet, samt en försämrad resultatutveckling i dotterbolaget TermoRegulator.

Termoregulator Holding AB (“Termo Holding”) förvärvade i mars 2007 Österby Marine för 50 MSEK via en riktad apportemission. Österby Marine hade under året en positiv verksamhetsutveckling med en rekordorderingång på 430 MSEK. Österby Marine genomförde också större investeringar i både organisation och produktionskapacitet för att möta den starka tillväxten under kommande år.

Österby Marine, med affärsområdena Österby Gjuteri, Marine Jet Power (”MJP”) och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Marine med 130 anställda (110 st i Österbybruk och 20 st i Örebro) grundades år 1952, men har anor tillbaka till järnbrukseran i slutet på 1400-talet.

Termo Holding sålde i augusti 2007 en industrifastighet i Motala för 59 MSEK, vilket gav upphov till en reavinst på 33,7 MSEK. Försäljningen gav koncernen en förbättrad soliditet och möjlighet att uppnå både en snabb organisk och förvärvsbaserad tillväxt framöver. TermoRegulator, inklusive industrifastigheten, förvärvades under 2006 för 25 MSEK.

TermoRegulators resultatutveckling försämrades under tredje kvartalet 2007 trots god försäljningsutveckling. Detta berodde på en ineffektiv produktion och styrning. En ny VD, Patrik Jonsson och ny ledningsgrupp i TermoRegulator påbörjade därefter ett omstruktureringsprogram som förväntas ge en successivt positiv resultateffekt under första kvartalet 2008. Omstruktureringsprogrammet omfattar produktionsförbättringar, sparåtgärder och kundaktiviteter.

TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning. TermoRegulator med 150 anställda (125 i Motala och 25 st i Norrköping) grundades år 1947.


ÅR 2007 I KORTHET
Året har varit innehållsrikt med ett spännande förvärv av Österby Marine som dubblade koncernens omsättning, en framgångsrik försäljning av en industrifastighet, samt en försämrad resultatutveckling i dotterbolaget TermoRegulator.

Termoregulator Holding AB (“Termo Holding”) förvärvade i mars 2007 Österby Marine för 50 MSEK via en riktad apportemission. Österby Marine hade under året en positiv verksamhetsutveckling med en rekordorderingång på 430 MSEK. Österby Marine genomförde också större investeringar i både organisation och produktionskapacitet för att möta den starka tillväxten under kommande år.

Österby Marine, med affärsområdena Österby Gjuteri, Marine Jet Power (”MJP”) och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Marine med 130 anställda (110 st i Österbybruk och 20 st i Örebro) grundades år 1952, men har anor tillbaka till järnbrukseran i slutet på 1400-talet.

Termo Holding sålde i augusti 2007 en industrifastighet i Motala för 59 MSEK, vilket gav upphov till en reavinst på 33,7 MSEK. Försäljningen gav koncernen en förbättrad soliditet och möjlighet att uppnå både en snabb organisk och förvärvsbaserad tillväxt framöver. TermoRegulator, inklusive industrifastigheten, förvärvades under 2006 för 25 MSEK.

TermoRegulators resultatutveckling försämrades under tredje kvartalet 2007 trots god försäljningsutveckling. Detta berodde på en ineffektiv produktion och styrning. En ny VD, Patrik Jonsson och ny ledningsgrupp i TermoRegulator påbörjade därefter ett omstruktureringsprogram som förväntas ge en successivt positiv resultateffekt under första kvartalet 2008. Omstruktureringsprogrammet omfattar produktionsförbättringar, sparåtgärder och kundaktiviteter.

TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning. TermoRegulator med 150 anställda (125 i Motala och 25 st i Norrköping) grundades år 1947."
 
« Tillbaka