SeaNet: Kommuniké från extra bolagsstämma
2007-12-07

"Kommuniké från SeaNets extra bolagsstämma den 6 december 2007

Vid extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications (publ) den 6 december
2007 beslutades:

Att styrelsen erhöll bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev, dock aldrig till ett antal aktier (inklusive möjlig konvertering av aktier vid utgivande av konvertibla skuldebrev) som totalt överstiger 16 035 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om 50 % av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för aktierna och de konvertibla skuldebreven. Teckningskursen får ej ske till ett lägre värde än kvotvärdet.

Att stämman beslutade att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 400.000 teckningsoptioner som berättigar innehavarna att under perioden 2009-11-01 – 2010-02-01 teckna motsvarande antal aktier till en teckningskurs av 4,00 kronor per aktie. Rätten att teckningsoptionerna skall av styrelsen tilldelas Stephan Dahlström, Ulf Krohn, Pontus Berg och Anders Gynning om högst 100 000 teckningsoptioner vardera.

Täby i december 2007
Styrelsen"
 
« Tillbaka