Pilum: Rapport, fortsatt lovande utveckling!
2007-11-30

"Delårsrapport jan-sept 2007

Fortsatt tillväxt i Pilum

Nettoomsättning ackumulerat Q3 49,3 (26,1) MSEK, tredje kvartalet 22,7 (8,9) MSEK

Rörelseresultat ackumulerat Q3 -3,2 (-5,3) MSEK och tredje kvartalet -1,9 (0,2) MSEK

Resultat efter skatt ackumulerat Q3 -3,7 (-22,4)* MSEK och för tredje kvartalet -1,9 (0,2) MSEK

Resultat per aktie ackumulerat Q3 -0,17 (-0,34)* SEK, tredje kvartalet -0,09 (0,01) SEK

Eget kapital per aktie 0,99 (1,33)* SEK

Perioden har präglats av fortsatt hög marknadsaktivitet

Samarbetsprojekt med KTH och Nykomb har startats upp om utveckling av Hygroskopisk kondensor. Första preliminära resultatet beräknas komma innan årsskiftet.

Pilum AB tecknar nytt kontrakt för leverans av vattenreningsutrustning till Australien.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Pilum AB har tecknat ett nytt kontrakt värt 8,5 Mkr med möjlighet upp till totalt ca 15 Mkr inom affärsområdet Technologies avseende en leverans till Mellersta Östern, Irak.

Pilum AB har tecknat ett nytt kontrakt om 20 Mkr inom affärsområdet Technologies avseende en leverans av vattenreningsteknik till Ryssland."

 
« Tillbaka