Precomp Solutions: Lovande rapport!
2007-11-22

"Delårsrapport januari-september 2007 för Precomp Solutions AB (publ)

Nettoomsättningen uppgick till 140,7 MSEK (130,2)

Rörelseresultatet uppgick till –1,0 MSEK (0,5)

Resultat efter finansiella poster uppgick till –4,2 MSEK (-2,1)

Resultatet efter skatt uppgick till –4,7 MSEK (-2,1)

Resultatet per aktie uppgick till -0,44 SEK

Allmänt om Precomp Solutions AB
Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende
verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp
Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi
erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp
Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från
utvecklingsfas till serietillverkning och montering av komplexa
precisionskomponenter.

Väsentliga händelser och verksamheten under 2007
Precomp Solutions AB med dotterbolag delades ut till befintliga
aktieägare i Consilium AB (publ) den 16 augusti 2007. Den 29 augusti
introducerades bolaget på OMX First North.
En ökad marknadssatsning inom ramen för den nya organisationen har
inletts under 2007. Större order har bland annat erhållits från Fiskars
Brands OY avseende leverans av finklippta komponenter till
trädgårdssaxar och från den tyska växellådstillverkaren Getrag Ford
Transmission avseende leverans av växelmekanismer.

Investeringarna i fabriken i Bulgarien fortsätter. Verksamheten har
kvalitetscertifierats under 2007 och en 500 tons finklippningslinje har
installerats.

Ett större utbildningsprogram för produktionspersonal har genomförts
tillsammans med Högskolan i Borås.

Ett nytt affärssystem har införts. Ett nytt avancerat CAD/CAM-system som
möjliggör direkt överföring av konstruktionsritningar mellan kund och
Precomp Solutions, simulering av verktygskonstruktion/produktion samt
överföring av ritningsunderlag till produktion har implementerats.

Kostnader för investeringar och kvalitetscertifiering i Bulgarien samt
installation av nytt affärssystem och CAD/CAM-system belastar periodens
resultat.
Resultatet är med hänsyn till det ännu för låga kapacitetsutnyttjandet,
efter de senaste årens effektivitets- och kapacitetsinvesteringar i
Sverige och Bulgarien, fortsatt negativt. Den ökade marknadssatsningen
förväntas successivt ge resultat."
 
« Tillbaka