PSI Spelinvest: Förvärv klart!
2007-11-13

"Extra Bolagsstämma godkänner förvärv av Lyckobingo.

PSI Spelinvests extra bolagsstämma har godkänt styrelsens förslag till förvärv av Pommad AB som äger Lyckobingo, en av Sveriges ledande aktörer inom onlinebingo. Lyckobingo kommer att konsolideras in i PSI Spelinvest från och med den 13
november 2007.

Förvärvet av Pommad AB är ett led i PSI Spelinvests tillväxtstrategi. I och med förvärvet blir PSI Spelinvest en förstärkt företagsgrupp inom onlinespel samtidigt som positionen inom onlinebingo på den svenska/nordiska marknaden stärks.

Effekter av förvärvet

- Genom förvärvet tillförs PSI koncernen ca 36 000 registrerade bingospelare.
- Lyckobingo är under stark tillväxt och bidrar från start med ett positivt kassaflöde till det konsoliderade bolaget.
- Lyckobingo kommer från start att stå för ca 30 procent av bruttoomsättningen i det konsoliderade bolaget där
bruttoomsättning definieras som spelade pengar minus återbetalning till spelare.
- Genom förvärvet uppstår synergier i det konsoliderade bolaget uppgående till ca 1,5 MSEK över 12 mån.
- Lyckobingo bidrar genom förvärvet till att PSI Spelinvest ökar sin kompetens inom media och marknadsföring.

Framtidsutsikter för Lyckobingo

- Lyckobingo räknar med en fördubbling av den månatliga bruttoomsättningen från ca 373 000 kr i oktober 2007 till ca
800 000 kr i mars 2008 vilket också är i linje med den senaste halvårsperiodens tillväxtökning.
- Under perioden oktober 2007 till mars 2008 räknar Lyckobingo med att öka antalet registrerade bingospelare från ca 36 000 till 52 000 spelare.

- Med den plattform PSI Spelinvest skapat för att smidigt och kostnadseffektivt köpa och konsolidera bolag är ett förvärv av
denna storlek ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling. Genom förvärvet av Lyckobingo förstärks företagsgruppen avsevärt, säger Bengt Jönsson, styrelseordförande PSI Spelinvest.

- Jag är mycket stolt över det bolag som vi byggt upp, samtidigt är det min övertygelse att med PSI Spelinvest som ägare kan
Lyckobingo snabbare öka sin marknadsandel, säger en av Lyckobingos grundare Daniel Kaplan, tidigare huvudägare."

Villkor

Säljarna erhåller 30 759 564 aktier i PSI Spelinvest till en kurs om 0,38 kronor vilket innebär att köpeskillingen för Pommad
AB uppgår till 11 688 634, 32 kr, exklusive förvärvskostnader. Emissionerna leder till en utspädning om totalt 30 procent och
efter genomförd affär kommer det totala antal utestående aktier i PSI Spelinvest uppgå till 102 531 881 aktier.

Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom tillskjutande av samtliga aktier i Pommad AB. Värdet på aktierna i
Pommad AB kommer i PSI Spelinvests balansräkning upptas till 11 688 634, 32 kr, exklusive förvärvskostnader. Styrelsen i
PSI Spelinvest bedömer att kostnaderna i samband med förvärvet kommer att uppgå till ca 500 000 kronor vilka läggs till
köpeskillingen.

Nya styrelseledamöter i PSI Spelinvest

Peter Ahlgren och Oskar Bjursten valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsstämma och ersätter
avgående styrelseledamöterna Anders Hilmersson och Björn Nilsson..
 
« Tillbaka