SeaNet: Styrelsens lägesrapport
2007-11-06

"Styrelsens lägesrapport för SeaNet Maritime Communications AB

Mot bakgrund av den ledningsförändring som kommunicerats i separat pressmeddelande vill styrelsen för SeaNet härmed ge sin bild av läget i bolaget.

Utvecklingen av GSM-verksamheten (C-Cell) sker i stort enligt plan vad gäller avtal och installation på fartyg, men ligger väsentligt efter plan vad gäller faktisk driftsättning och teletrafik. Huvudorsakerna till detta är en långsammare process för att erhålla s.k. roamingavtal med vissa viktiga teleoperatörer samt vissa tekniska problem med produkter från underleverantörer. Dessa senare problem är dock mer av karaktären ”tekniska buggar” som kan åtgärdas.

För närvarande är tre fartyg driftsatta, ett i vardera Östersjön, Medelhavet och Karibien, medan installation av utrustning skett på elva fartyg. Ett stort antal avtal med olika rederier är under förhandling.

En bidragande orsak till problemen är att SeaNet hittills opererat via en GSM-operatör som i sin tur ska sluta speciella roamingavtal för det maritima området. Detta tenderar att försena och komplicera processen. För att åtgärda detta har arbetet med att göra SeaNet till egen operatör påskyndats. Härigenom förbättras också kalkylen för SeaNet.

Som tidigare meddelats har SeaNet godkänts som operatör av ITU och GSM Association. Innan årets slut bedöms bolaget ha den struktur på plats som krävs för att driftsätta den egna operatörsverksamheten. Vidare har Pontus Berg, med mycket gedigen erfarenhet inom bl.a. roamingområdet (från Telia och Hi3G), börjat sin anställning och ett flertal direktavtal för roaming har redan slutits.

Utvecklingsarbetet med att ta fram en tillverkning av en egen s.k. VSAT-antenn (C-Max) fortskrider och ett flertal tester har genomförts med positiva resultat. Ulf Krohn har tillträtt sin anställning med ansvar för VSAT-utvecklingen och den kommande produktionen. Ulf har en mycket relevant och gedigen bakgrund från Powerwave (tidigare Allgon och LGP) för att leda detta arbete. Den uppdaterade tidplanen är att driftsätta en ”betatest” våren 2008 med inledande produktion hösten 2008. Detta innebär en försening med cirka sex till nio månader. Även om det ännu är en tid till produktion så har SeaNets VSAT-antenn rönt ett betydande intresse från potentiella samarbetsparter och kunder.

Antennverksamheten kan komma att läggas över i ett helägt dotterbolag. Styrelsen är inte främmande för tanken att i någon form överföra ägandet i antennbolaget till ett direkt ägande av SeaNets aktieägare. Det är styrelsens bedömning att antennverksamheten har en mycket stor marknadspotential och därmed också ett stort marknadsvärde. Detta synes inte i någon nämnvärd omfattning vara reflekterat i SeaNets nuvarande bolagsvärdering.

Styrelsen är särskilt nöjd med att SeaNet under sommaren och våren kunnat rekrytera ett stort antal mycket kompetenta medarbetare som med en gedigen erfarenhet och kunskap från för bolaget högst relevanta områden kan utveckla bolaget i sin nästa expansiva fas.

Som redan nämnts är driftsättning och teletrafik inom GSM-området väsentligt försenade i förhållande till plan vilket givetvis påverkar bolagets intäktsflöde. Det har också försvårat och försenat den ursprungliga planen att lånefinansiera fartygsutrustningen. Styrelsen finner det därför nödvändigt att tillföra bolaget mer kapital och överväger ett flertal olika alternativ. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att ske inom kort.

För ytterligare information hänvisar vi också till det Nyhetsbrev som sändes ut den 25 oktober och som finns att ladda ner från SeaNets hemsida.

Arninge den 6 november 2007

För SeaNets styrelse

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande"
 
« Tillbaka