Pilum: Lovande rapport!
2007-08-31

"Delår Pilum

Ökad tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Pilum AB

* Nettoomsättning första halvåret 26,6 (17,2) MSEK, andra kvartalet 16,9 (9,7) MSEK

* Rörelseresultat första halvåret –1,3 (-5,6) MSEK och andra kvartalet -0,6 (-4,3) MSEK

* Resultat efter skatt första halvåret -1,7 (-22,6)* MSEK och för andra kvartalet –1,0 (-23,4) MSEK

* Resultat per aktie första halvåret –0,08 (0,02)* SEK, andra kvartalet -0,05 (-0,05) SEK

* Eget kapital per aktie 0,72 (1,17)* SEK

* Rörelseresultatet i båda dotterbolagen är positivt under andra kvartalet

* Pilum Engineering AB erhöll en order från Skövde Värmeverk AB på 13 MSEK samt två tilläggsorder till andra kunder om totalt 4,5 MSEK

* Pilum Technologies AB erhöll en större order på 9 MSEK.

* Jan Törner tillträdde som ny VD

* Perioden har präglats av en kraftigt ökad marknadsaktivitet

* Beslut om internationell expansion och utvärdering av den kinesiska marknaden

* Jämförelsesiffrorna avser Pilum före omstrukturering och utdelning av TermoRegulator AB.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* Nyemission om totalt 2 000 000 aktier vilket gav bolaget 10,2 MSEK före emissionskostnader

* Ny CFO, Carl Brogren, började 20 augusti."

 
« Tillbaka