PSI Spelinvest: Rapport
2007-08-31

"PSI Spelinvest AB (publ): Delårsrapport 1 juli 2006 till 30 juni 2007

Jan - juni 2007

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 144 % till 5 040 tkr (2 065 tkr).

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till -8 554 (-5 906 tkr) varav ca 450 tkr var noteringskostnader.

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,14 kr (-0,13 kr).

* PSI Spelinvest AB (publ)2 aktie listades på handelsplatsen First North i samband med att bolaget genomförde en publik nyemission som inbringade drygt 17 000 tkr före emissionskostnader om ca 2 500 tkr.

* Ett besparingsprogram i moderbolaget är under genomförande vilket på årsbasis beräknas ge en positiv resultatpåverkan på 6 000 tkr.

* Spelverksamheterna minbingo.com och erik123.com lanserades.

Juli - juni 2007

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 345 % till 9 245 tkr (2 065 tkr).

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till – 16 411 tkr (- 6 963 tkr) varav ca 450 tkr var noteringskostnader.

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till–0,29 kr (–0,21 kr).


"Bolaget har idag en bra plattform för att gå in i nästa fas. Genom PSI Spelinvests effektiviseringsprogram kan resurser frigöras för offensiva satsningar från vårt driftbolag, PSI Holdings Ltd på Malta. Vi har därigenom skapat goda förutsättningar till att bli en lönsam företagsgrupp”, säger Bengt Jönsson styrelseordförande PSI Spelinvest AB.
Som ett led i effektiviseringsprogrammet förändrades VD rollen för PSI Spelinvest AB vilket inneburit att tidigare VD Per Ericsson lämnat sitt uppdrag efter periodens slut. Anders Rabbe, CFO, har gått in som tillförordnad VD." 
« Tillbaka