Pilum: Riktad nyemission av offensiva skäl!
2007-06-29

"Pilum AB (publ): Pilums tillväxt finansieras via riktad nyemission

Styrelsen i Pilum AB (publ) har den 28 juni, med stöd av bemyndigande
lämnat av årsstämma den 15 maj 2007, beslutat att finansiera Pilums
tillväxt genom att öka Bolagets aktiekapital via en riktad nyemission
om högst 2.000.000 B-aktier. Den riktade nyemissionen på högst ca
10,2 MSEK före emissionskostnader är fulltecknad.

-"I takt med att Pilums offertstock ökat kraftigt under senare tid är
det viktigt för oss att stärka vår balansräkning. Vi offererar just
nu flera stora projekt och kunderna förväntar sig starka
balansräkningar av sina leverantörer. I och med denna emission ökar
våra chanser rejält att erhålla kontrakt för de stora projekt som vi
offererat. Vad som också är glädjande är att vi i denna emission
lyckats attrahera institutionellt kapital. Exempelvis har Öhman
Nordisk Miljöfond valt att investera i Pilum", säger Jan Törner, VD,
Pilum.

Den riktade nyemissionen på högst ca 10,2 MSEK före emissionskostnader är fulltecknad och är riktad till Mangold
Fondkommission AB för vidareförsäljning till en begränsad grupp institutionella och privata investerare. Emissionskurs per aktie i
den riktade nyemissionen har fastställts till 5,10 kr, vilket
motsvarar en marknadsmässig rabatt på ca 10 % på stängningskurs på
bolagets aktie på First North den 28 juni 2007."

 
« Tillbaka