Benchmark Oil and Gas: Emissionsvillkor klara
2007-03-29

"Benchmark genomför företrädesemission

Styrelsen för Benchmark har den 28 mars 2007 beslutat att genomföra en nyemission av högst 256 933 736 aktier till en teckningskurs om 20 öre per aktie. Genom nyemissionen kommer Benchmarks aktiekapital att öka med högst 25 693 373,60 kronor till högst 51 386 747,20 kronor. Styrelsen har således valt att endast utnyttja en del av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid den extra bolagsstämman den 1 februari 2007.

Aktieägarna har företrädesrätt vid teckning av de nya aktierna varvid en på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Befintliga aktieägare i Benchmark, allmänheten i Sverige och Norge samt institutionella investerare har rätt att teckna aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är torsdagen den 12 april 2007 och sista dag för handel med aktien inklusive emissionsrätt kommer att vara torsdagen den 5 april 2007.

Emissionen är för närvarande garanterad till cirka 56 procent. Bolaget avser dock att ingå avtal med ytterligare garanter.

Prospektet offentliggörs omkring den 12 april 2007 och teckningstiden beräknas att löpa mellan den 17 april 2007 och den 4 maj 2007.

Beslutet om nyemission är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att genomförande av emissionen bedöms som olämpligt av styrelsen i Benchmark.

Benchmark är av uppfattningen att förestående nyemission utgör en väsentlig förutsättning för att tillgodose det aktuella behovet av rörelsekapital för att vidareutveckla existerande källor och få fler källor operativa på olje- och naturgasfälten i Orange och Lavaca Counties i Texas samt säkra bolagets leasingrättigheter i Cook Inlet, Alaska."

 
« Tillbaka