Benchmark Oil and Gas - bokslutskommuniké
2007-02-28

"BENCHMARK OIL & GAS: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 FÖR BENCHMARK OIL & GAS AB

Helåret 2006

· Nettoomsättning uppgick till kSEK 9 520 (3 462).

· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -18 107 (-13 211).

· Resultat per aktie uppgick SEK -0,09 (-0,11).

· Justerat resultat efter skatt och återläggande av kostnader för börsintroduktion är kSEK-15 607.

· Fokus är att öka kassaflödet och reservbasen. · De beräknade reserverna, 2P (bevisade producerande och bevisade outvecklade) från och med den 1 januari 2007, beräknades vara 2,9 miljoner fat oljeekvivalenter (1,2 miljoner fat oljeekvivalenter 1 januari, 2006).

· Produktionsmängden var cirka 14 400 (1 900) fat oljeekvivalent under perioden med ett snitt på 40 (5) fat oljeekvivalent per dag, varv 4 900 fat olja och 9 500 oljeekvivalent gas.

· Ökad operativ kontroll samt marknadsnoteringen har lett till ökade kostnader.

Kvartal oktober - december 2006

· Nettoomsättning uppgick till kSEK 1 128 (1 448).

· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -7 234 (-2 762).

· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,02).

· Justerat resultat efter skatt och återläggande av kostnader för börsintroduktion är kSEK-15 607.

· Produktionsmängden var cirka 1 860 (270) fat oljeekvivalent under perioden med ett snitt på 21 fat oljeekvivalent per dag, varv 1 790 fat olja och 150 oljeekvivalent gas.

· Ökad operativ kontroll samt marknadsnoteringen har lett till ökade kostnader.

· Den 1 november 2006 tog Benchmark på sig ansvaret som operatör av HBP-leasingavtal på Orangefältet med 120 källor och köpte ytterligare ett 25-procentigt intresse för att öka rörelseintresse från 15 till 40 procent.

Efter rapportperiodens utgång

· Vid den extra bolagsstämman den 1 februari 2007 beslutades att styrelsen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett tillfälle ska ha befogenhet att besluta om att emittera högst 385 400 604 aktier. Aktieägarna ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier.

· Den nuvarande dagsproduktionen är cirka 110 BOE netto till Benchmark."


 
« Tillbaka