Pilum - bokslutskommuniké
2007-02-28

"Pilum AB (publ): Bokslutskommuniké 2006

Helår 2006

* Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter 35,8 (24,7)* MSEK,
fjärde kvartalet 9,7 (11,1)** MSEK

* Rörelseresultat för kvarvarande verksamheter -9,9 (-3,6)* MSEK,
fjärde kvartalet - 4,5 (-3,0)** MSEK, varvid
omstruktureringskostnader påverkat årets resultat med -1,5 MSEK.
Fjärde kvartalet belastades ej av omstruktureringskostnader

* Resultat efter skatt för 2006 för koncernen är -39,5 (12,1)*
MSEK, för fjärde kvartalet -17,1 (-1,2)** MSEK, varvid
omstrukturerings- och avvecklingskostnader påverkat årets
resultat med -30,5 MSEK

* Resultat per aktie är -0,78 (-0,30)* SEK, fjärde kvartalet -0,36
(-0,21)** SEK, varvid omstruktureringskostnader och
avvecklingskostnader påverkat året med -2,15 SEK

* Eget kapital per aktie 0,55 (2,75)* SEK

* Kvarvarande verksamheter inkluderar moderbolaget Pilum AB och
Pilum Technologies AB samt Pilum Engineering AB. Dotterbolaget
Termo Regulator med moderbolaget Termo Holding avyttrades under
kvartal fyra och i samband med detta noterades Termo Holding på
First North.

* Försäljningen av dotterbolaget Termo Holding resulterade i en
förlust för moderbolaget Pilum på 6,7 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

* Beslut togs på extra bolagsstämma om att byta firma från Optegra
AB (publ) till Pilum AB (publ). Ny ticker för aktien är PILB.
Namnändringen är nu registrerad på Bolagsverket och tillämpas
därför fullt ut i denna kommuniké.

* Pilum erhöll order från Tekniska Verken i Linköping på 21 MSEK.

* Pilum erhöll order från Purac på 2 MSEK.

* Pilum erhöll betydande order från Wärtsilä Biopower Oy.

* Pilum AB (publ) genomförde en riktad nyemission på 2.356.000
aktier, vilket inbringade 6,8 MSEK före emissionskostnader.

* Pilum erhöll order från Nordic Water Products AB på 2 MSEK


Framtidsutsikter
Pilum har under 2006 genomgått en framgångsrik omvandling från
investmentbolag till inriktat mot energi och miljö. Pilum verkar nu i
en bransch som är under kraftig tillväxt. Detta avspeglas i att
orderingången ökat kraftigt under 2007 med ca 30 MSEK enbart under
januari månad.
Under 2007 är bedömningen att Pilum kraftigt kommer öka sin
omsättning. Orderstocken är för närvarande ca 45 MSEK avseende
projekt som slutförs 2007, att jämföras med omsättningen för helåret
2006 på ca 36 MSEK. I samband med den ökade orderingången bedöms"


 
« Tillbaka