Consilium: Stark resultatförbättring, men svagt Q4
2007-02-22

"Bokslutsrapport 2006
2007-02-22 14:53

* Orderingången uppgick till 830,0 MSEK (734,4), en ökning med 13 procent

* Nettoomsättningen uppgick till 768,1 MSEK (658,3), en ökning med 17 procent

* Rörelseresultatet uppgick till 31,0 MSEK (20,7), en ökning med 50 procent

* Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,8 MSEK (6,7)

* Resultat efter skatt uppgick till 7,0 MSEK (0,1)

*Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,96 SEK (0,02)

* En riktad nyemissionen om 73,4 MSEK har genomförts

* Konvertering av Konvertibla förlagslån 2001/2006 och 2002/2007 har skett med 31,5 MSEK

*Anmälan om konvertering av utestående del av Konvertibelt förlagslån 2002/2007, uppgående till 38,0 MSEK, skall göras senast 31 mars 2007

* Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att affärsområdet Komponenter delas ut till aktieägarna

* Styrelsen föreslår att ingen utdelning i övrigt skall lämnas avseende räkenskapsåret 2006"


Vidare står följande i rapporten:

"Periodens resultat påverkas av nedskrivning av om 3,0 MSEK avseende tillgångar i icke kärnverksamhet. Periodens skatt påverkas av en omvärdering av utländska underrskottsavdrag med 4,0 MSEK. Vare sig nedskrivningen eller omvärderingen har någon likviditetseffekt."


Vår kommentar:

* Brand & Gas går fortsatt mycket bra och håller sin marginal (omsättning 394,8 MSEK, rörelseresultat + 45,3 MSEK, rörelsemarginal 11,5 %).

* Komponenter har haft ett dåligt år framför allt pga. Volvo personvagnars neddragna produktion (omsättning 175,3 MSEK, rörelseresultat - 1,0 MSEK). Komponenter bör nå minst 50 MSEK i omsättning per kvartal för att nå hyfsat rörelseresultat.

* Navigation har växtvärk pga. orderingångsökning på drygt 90 % medan omsättningen ökat med 37 % (omsättning 184,7 MSEK, rörelseresultat 5,5 MSEK. rörelsemarginal 3 %). Vid dagens telefonkonferens framkom tydligt att Navigation bör nå ca 60 MSEK per kvartal i omsättning för att kunna visa bra rörelsemarginal.

* Övrigt - 8,0 MSEK (2005: - 9,3 MSEK) fördelat på - 3,5 MSEK för uppbyggnad av produktionskapacítet i Bulgarien och Kina (varav - 1,0 MSEK under Q4) och 1,5 MSEK för uppsägningslöner pga. pågående omstruktureringar (0 under Q4) och - 3,0 MSEK för nedskrivningar i icke kärnverksamhet (varav - 3,0 MSEK under Q4). VD Ove Hansson försäkrade vid telefonkonferensen att dessa kostnader kommer att bli klart lägre under 2007.

Utsikter för 2007:

* Brand & Gas hade en orderingång på 408,9 MSEK under 2006, och ska därför kunna fortsätta att öka omsättning och resultat om än i något långsammare takt. I januari uppgick omsättningen till 35,2 MSEK (22,4).

* Navigation hade en orderingång på 246,2 MSEK under 2006, och bör därför kunna nå en omsättning på ca 60 MSEK per kvartal vilket krävs för god rörelsemarginal. Åtminstone + 4 MSEK i rörelseresultat bör man i genomsnitt kunna uppnå per kvartal. I januari uppgick omsättningen till 20,1 MSEK (8,7).

* Komponenter uppvisade en svag orderingång under 2006 (166,3 MSEK), men denna berodde på att en stor kund lade om beställningsrutinerna. Under januari uppgick omsättningen till 18,1 MSEK (13,6) medan orderingången uppgick till hela 22,9 MSEK (14,4). Detta talar för att omsättningen nu är på väg uppåt (antyds också tydligt i rapporten) och Komponenter bör kunna nå 50 MSEK i omsättning under Q1.

Besvikelsen över futtiga + 1,8 MSEK i resultat efter finansnetto under Q4 är stor, men om man tar hänsyn till ovanstående fakta så har faktiskt inte förutsättningarna för ett riktigt starkt 2007 försämrats. Allt hänger nu på om Navigation kan nå ca 60 MSEK i omsättning per kvartal och Komponenter kan nå ca 50 MSEK. Vi ser ingenting som motsäger detta.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka