Duroc - bokslutskommuniké
2007-02-12

Duroc presenterade idag resultatet för 2006 (se nedan). Resultatet efter finansnetto blev mycket starkt beroende på försäljningar av aktier i Impact Coatings och andelar i de tyska intressebolagen Leipzig Rail Service GmbH och Schienenfahrzeugwerk Delitzsch GmbH. Totalt gav dessa försäljningar en positiv resultateffekt om ca 26 MSEK. Vidare har nämnda försäljningar lett till mycket starka finanser, vilket möjliggör ett eller flera förvärv framöver. Det första förvärvet är för övrigt redan klart (se nästa nyhet). 2006 års mycket starka resultat har också lett till att eget kapital per aktie ökat under året från 28,30 kr till 33,60 kr.

"Duroc - bokslutskommuniké 2006

Helåret 2006
• Nettoomsättningen uppgick för helåret till 199,5 Mkr (203,7)
• Rörelseresultatet blev 1,2 Mkr (-5,5)
• Resultatet efter skatt blev 28,0 Mkr (8,3)
• Nettoresultatet per aktie blev 5,25 kronor (1,57)
• Soliditeten uppgick till 77 % (73) vid periodens utgång
• Årets kassaflöde blev 54,5 Mkr (3,1)

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 48,1
• Rörelseresultatet blev -1,1 Mkr (-3,3)
• Resultatet efter skatt blev 5,6 Mkr (7,1)
• Nettoresultatet per aktie blev 1,05 kronor (1,33)
• Kvartalets kassaflöde blev 31,7 Mkr (8,3)"

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka