Pilum: Pilums tillväxt finansieras via riktad nyemission
2007-02-01

"Styrelsen i Pilum AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 19 maj 2006, beslutat att finansiera Pilums tillväxt genom att öka Bolagets aktiekapital via en riktad nyemission om högst 2.356.000 B-aktier. Den riktade nyemissionen på högst ca 6,8 MSEK före emissionskostnader är fulltecknad.

– Pilum befinner sig på en marknad som uppvisar hög tillväxt och goda vinstmarginaler. Branschens tillväxt återspeglar sig i vår offertstock som mer än fördubblats det senaste kvartalet från 110 Mkr till ca 250 MSEK. Vi har hittills i år tagit nya order överstigande 30 MSEK. Den riktade nyemissionen finansierar företagets ökade rörelsekapitalbehov och fortsatta tillväxt, säger Greg Tsakiris, VD, Pilum.

Den riktade nyemissionen på högst ca 6,8 MSEK MSEK före emissionskostnader är fulltecknad och är riktad till Mangold Fondkommission AB för vidareförsäljning till en begränsad grupp externa investerare. Emissionskurs per aktie i den riktade nyemissionen har fastställts till 2,90 kr, vilket motsvarar en marknadsmässig rabatt på ca 10 % på den genomsnittliga volymvägda betalkursen på bolagets aktie på First North de senaste 20 dagarna.

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder dessa kunder anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor. Dessa kundlösningar renar rökgaser och ökar värmeåtervinningen med ca 20-30 % till förmån för kommunala fjärrvärmeverk och stora industriföretag.

Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda nischer samt vara marknadsledande på både den svenska marknaden och exportmarknaden. Vi ska arbeta för både en konsolidering av branschen samt arbeta för att integrera framåt i värdekedjan."

 
« Tillbaka