Optegra - rapport!
2006-11-30

"Optegra AB (publ): Delårsrapport jan-sep 2006

• Nettoomsättning för niomånadersperioden för kvarvarande verksamheter 26,1 (13,6)* MSEK, tredje kvartalet 8,9 (4,1)** MSEK
• Rörelseresultat niomånadersperioden för kvarvarande verksamheter -5,3
(-0,6)* MSEK, tredje kvartalet 0,3 (-1,0)** MSEK, varvid omstrukturerings-kostnader påverkat niomånadersperioden med -1,5 MSEK
• Resultat efter skatt niomånadersperioden -22,4 (13,3)* MSEK, tredje kvartalet 0,2 (13,2)** MSEK, varvid omstruktureringskostnader och avvecklingskostnader påverkat niomånadersperioden med -24,3 MSEK
• Resultat per aktie niomånadersperioden -1,9 (2,2)* SEK, tredje kvartalet 0,0 (1,9)** SEK, varvid omstruktureringskostnader och avvecklings-kostnader påverkat niomånadersperioden med -2,0 SEK
• Eget kapital per aktie 1,33 (2,9)* SEK
• Kvarvarande verksamheter inkluderar moderbolaget Optegra och Pilum. Termo Regulator redovisas separat då moderbolaget Termo Holding har särnoterats på First North efter rapportperiodens utgång
• Optegra har genomfört en riktad nyemission på 5,2 MSEK för att finansiera Pilums fortsatta tillväxt

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Omstämpling av A-aktier till B-aktier samt två kvittningsemissioner har genomförts på 3,3 MSEK respektive 3,6 MSEK
• Termo Holding som äger Termo Regulator har särnoterats på First North den 14 november 2006 efter beslut på extra bolagsstämma
• Optegra koncernens resultat före skatt, för fjärde kvartalet 2006, kommer att påverkas negativt med ca 11,0 MSEK till följd av Termo Holdings särnotering. Detta utgörs framför allt av nedskrivning av aktier och borttagande av intjänat resultat i Termo Regulator under 2006, vilket inte ger någon kassaflödeseffekt. Optegra-koncernens soliditet kommer trots detta att stärkas avsevärt för fjärde kvartalet som ett resultat av särnoteringen

Verksamhetsrapport perioden januari-september 2006

Optegra äger idag Pilum-koncernen som skapades när dotterbolagen Pilum och Percy Persson Plåt (PPP) i augusti 2006 bildade en ny miljö- och energikoncern under det gemensamma namnet Pilum. Sammanslagningen har en tydlig industriell logik då Pilum Technologies är en viktig underleverantör till Pilum Engineerings anläggningar för rening av rökgaser och värmeåtervinning till kommunala kraft- och fjärrvärmeverkskunder.


Pilum-koncernens offerstock har vuxit kraftigt under niomånadersperioden och Pilums omsättning under tredje kvartalet uppgick till 8,9 MSEK med ett rörelseresultat på 0,4 MSEK. Pilum fick under tredje kvartalet en order på ca 8 MSEK från Purac AB avseende vattenreningsutrustning. Optegra har under tredje kvartalet genomfört en riktad nyemission på 5,2 MSEK för att finansiera Pilums fortsatta tillväxt.

Vid ingången av tredje kvartalet ägde även Optegra verkstadsbolaget Termo Regulator men med syftet att renodla dotterbolagsportföljen och refinansiera koncernen fattade en extra bolagsstämma den 27 oktober 2006 beslut om att särnotera dotterbolaget Termoregulator Holding AB (publ) (”Termo Holding”) som äger samtliga aktier i Termo Regulator.

Särnoteringen på First North ägde rum den 14 november och föregicks av ett riktat erbjudande till Optegras aktieägare som fick möjlighet att förvärva samtliga aktier i Termo Holding för 21,4 MSEK (eller 1,15 SEK/aktie). En aktie i Optegra medförde sakutdelning av en inköpsrätt i Termo Holding, vilket gav rätt att förvärva en aktie i företaget.

Styrelsen anser att särnoteringen gynnar både Optegra och Termo Holding samt att erbjudandet har utformats förmånligt för Optegras aktieägare. Försäljningslikviden kommer att användas för att återbetala ett kortsiktigt lån på 11,4 MSEK samt ett lån på 5,0 MSEK från säljarna av Termo Regulator. Båda dessa lån togs i samband med Optegras förvärv av företaget i januari 2006. Termo Regulator har även gett ett lån till Optegra under 2006 på 2,0 MSEK som kommer att återbetalas.

I delårsrapporten anges kvarvarande verksamheter som moderbolaget Optegra och Pilum. Termo Regulator redovisas separat då moderbolaget Termo Holding har särnoterats på First North efter rapportperiodens utgång."


 
« Tillbaka