Concejo: Rapport
2021-08-31

"Kvartal 2, 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 78,1 MSEK (74,7).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –32,1 MSEK (–44,6).

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 22,5 MSEK (–51,6).

• Periodens resultat uppgick till 22,5 MSEK (–97,6).

• Resultat per aktie1) uppgick till 1,92 SEK (–8,58).

• På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

• Concejo har förvärvat 16,5 procent av röster och kapital i Compodium International AB.


Kvartal 1–2, 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 127,5 MSEK (137,5).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –60,2 MSEK (–68,1).

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 38,9 MSEK (–95,8).

• Periodens resultat uppgick till 39,6 MSEK (1 387,9).

• Resultat per aktie1) uppgick till 3,47 SEK (118,07).

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

Händelser efter periodens utgång
• Efter periodens utgång har styrelsen i Concejo via pressmeddelande den 31 augusti 2021 informerat om att man har för avsikt att den 1 november 2021 nyttja möjligheten att lösa in den resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som per 30 juni 2021 redovisas som en del i eget kapital. I samband med inlösen kommer därför eget kapital att minska med 120 MSEK.

• Efter periodens utgång har Concejo förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i ­Xenergic AB."
 
« Tillbaka