ECOMB: Rapport
2021-08-31

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första halvåret 2021.

ECOMB injicerar syre mot klimathot och övergödning

Största orderstocken på över 4 år
Genombrottet i Kina
Fördjupat samarbete i Norden med RJM
Ocean Recycle One närmar sig sjösättning

Delår 1 januari-30 juni 2021
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 2 016 TSEK (2 591 TSEK)
Resultatet efter finansiella poster -991 TSEK (381 TSEK)
Resultat per aktie: -0,03 SEK ( 0,02 SEK)
Antal aktier: 38 422 002st (18 846 002st)
Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 6 745 TSEK (657 TSEK)

Q2 1 april-30 juni 2021
Resultatet efter finansiella poster -407 TSEK (715 TSEK)
Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 584 TSEK (2 181 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år"
 
« Tillbaka