Duroc: Mycket stark rapport!
2021-08-20

"Durocs Bokslutskommuniké juli 2020-juni 2021: Rekordkvartal avslutar räkenskapsåret

Förutsättningar för fortsatt god resultatutveckling är etablerade

Fjärde kvartalet april-juni 2021
Nettoomsättningen ökade med 68 procent till 942,1 MSEK (560,1). Föregående år var i högre grad påverkat av covid 19.
Justerad EBITDA* ökade med 70 procent och uppgick till 76,4 MSEK (45,1), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 8,1 procent (8,1).
Justerad EBIT uppgick till 53,6 MSEK (19,4).
Rörelseresultatet uppgick till 54,4 MSEK (10,3 i fjärde kvartalet 2019/20 och 26,6 i fjärde kvartalet 2018/19).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 35,1 MSEK (133,3).
Resultat efter skatt uppgick till 38,1 MSEK (-1,2).
Justerat resultat per aktie uppgick till 0,96 SEK (0,20)
Resultat per aktie uppgick till 0,98 SEK (-0,03).
Mot bakgrund av Durocs fortsatta expansionsplaner och de positiva effekterna från historiska investeringar föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Juli 2020-juni 2021
Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 254,5 MSEK (3,158,2).
Justerad EBITDA* ökade med 5 procent och uppgick till 224,2 MSEK (212,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,9 procent (6,7).
Justerad EBIT uppgick till 125,8 MSEK (110,8)
Rörelseresultatet uppgick efter omstruktureringskostnader om 37,2 MSEK till 88,6 MSEK (161,8 inklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,6 MSEK (322,3).
Resultat efter skatt uppgick till 55,4 MSEK (116,5 inklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
Justerat resultat per aktie uppgick till 2,37 SEK (1,68).
Resultat per aktie uppgick till 1,42 SEK (2,99).
Likvida medel uppgick per sista juni till 59,9 MSEK (142,3) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 139,9 MSEK (117,8). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275 MSEK.
* Justerad för jämförelsestörande poster"
 
« Tillbaka