Midway: Bokslutskommuniké
2021-02-05

Bokslutskommuniké 2020 - Midway Holding AB (publ)

Fjärde kvartalet 2020

- Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 151 (175) Mkr.
- Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 (7) Mkr.
- Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (7) Mkr.
- Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (7) Mkr.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 (53) Mkr.
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (0,27) kr.

Januari - december 2020

- Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 588 (796) Mkr.
- Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 17 (74) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick till 0 (8) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 17 (66) Mkr.
- Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (61) Mkr.
- Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (44) Mkr.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118 (96) Mkr.
- Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (2,30) kr.
- I januari 2020 inrättade Midway två nya affärsområden, Safe Access Solutions och Industrial Services, vilka rapporteras som extern segmentsstruktur från det första kvartalet 2020."
 
« Tillbaka