Duroc: Rapport
2021-02-05

"Delårsrapport juli-december 2020
Starkt duroc investerar för långsiktig värdetillväxt Covid-19 gav under andra kvartalet störningar i vissa enheter

Andra kvartalet oktober-december 2020
* Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 735,3 MSEK (853,0).
* Justerad EBITDA* minskade med 19 procent och uppgick till 37,9 MSEK (47,0), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,2 procent (5,5).
* Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (15,8).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 MSEK (4,6).
* Resultat efter skatt uppgick till 6,3 MSEK (8,9).
* Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,23).
* Covid-19 har fortsatt påverkat produktion och försäljning i delar av koncernen. I slutet av kvartalet har läget dock stabiliserats.

Första halvåret juli-december 2020
* Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 1 439,0 MSEK (1 719,2).
* Justerad EBITDA* minskade med 15 procent och uppgick till 85,8 MSEK (100,9), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,0 procent (5,9).
* Rörelseresultatet uppgick till 33,0 MSEK (43,6, exklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,8 MSEK (118,1).
* Resultat efter skatt uppgick till 17,5 MSEK (25,5, exklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
* Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (2,37).
* Likvida medel uppgick per sista december till 120,1 MSEK (192,9) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 97,3 MSEK (249,5). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275 MSEK.

* Justerad för jämförelsestörande poster."
 
« Tillbaka