ECOMB: Rapport
2020-11-30

"kvartalsrapport för Q3 2020.

ECOMBs Nyemission och expansion

Garanterad företrädesemission på 6,8 MSEK
Riktad emission på 2,0 MSEK
Fokus på ombyggnad av stora kolpannor till förnybara bränslen
Bättre affärsmöjligheter i Norden och Kina
Sjösättning av Demobåten 2021 för mobil syresättning av döda sjöar och hav

Delår 1 januari-30 september 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 659 TSEK (1 973 TSEK)
Resultatet efter finansiella poster -553 TSEK (-250 TSEK)
Resultat per aktie: -0,03 SEK ( -0,01 SEK)
Antal aktier: 18 846 002 st (18 846 002 st)
Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 532 TSEK
(48 TSEK)

Q3 1 juli -30 september 2020

Resultatet efter finansiella poster -933 TSEK (625 TSEK)
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 68 TSEK (924 TSEK)"
 
« Tillbaka