Precomp Solutions: Rapport
2020-08-21

Första halvåret 2020 i sammandrag

Nettoomsättningen för första halvåret var 62,4 Mkr (97,4)
EBIT-resultatet för årets första sex månader uppgick till -3,1 Mkr (0,0)
EBITDA-resultatet för första halvåret uppgick till -0,9 Mkr (2,1)
Resultatet efter skatt uppgick till Mkr -4,3 (-1,3)

Perioden april-juni 2020 i sammandrag

Nettoomsättningen för perioden april-juni blev 20,2 Mkr (47,7)
EBIT-resultatet för årets andra kvartal uppgick till -4,0 Mkr (-0,4)
EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,7)
Resultatet efter skatt uppgick till Mkr -4,5 Mkr (-1,1)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Det andra kvartalet 2020 kännetecknas av Covid-19 pandemin som är en humanitär kris där vi har fokuserat på hälsa och säkerhet i företaget. Dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen gav en betydande påverkan på våra kunders behov av produkter, vilket resulterade i en justerad nettoomsättning för första halvåret om 62,4 Mkr (97,4), en minskning med 36 % mot 2019 för perioden. Kvartalets omsättning uppgår till 20,2 Mkr (47,7), en minskning med 58 % mot 2019. Rörelseresultatet för halvåret uppgår till minus 3,1 Mkr (0,0), och EBITDA till minus 0,9 Mkr (2,1).

Den snabba utvecklingen av pandemin och den stora påverkan inom bl.a. fordonsindustrin medförde att leveranser till kundsegmentet stod mer eller mindre stilla under april och stora delar av maj. Pandemin gav en kraftig påverkan på vår finansiella utveckling i kvartalet. Återstarten i slutet av maj genomsyrades av en volatil upprampning, där dagliga förändringar av volymer och behov skapade stora utmaningar för vår verksamhet. Det har varit en tät dialog i hela leverantörskedjan för att klara av kundbehov i ständiga förändringar. Våra leveranser mot kunder, som inte tillhör fordonsindustrin, har även dessa påverkats, men inte på liknande nivå, vilket bidrog till vår omsättning under månaderna april och maj. Under juni har en återhämtning skett och våra leveranser till segmentet fordonsindustrin likväl som orderstock ökade under slutet av kvartalet. Jag är stolt över vår organisation som har klarat av att hantera stora förändringar i vår verksamhet tillsammans med en fokuserad strategisk långsiktighet i verksamheten.

Påverkan i vår verksamhet medförde att vi utlyste varsel av 20 personer som kommunicerades 25 maj genom en pressrelease vilket gav ett utfallet på 15 personer i vår svenska verksamhet. Vi har under kvartalet använt oss av korttidspermittering och vi har av Tillväxtverket fått utbetalt 1,3 Mkr för april månad. Korttidspermitteringen har fortsatt under hela kvartalet. En långsamhet hos Tillväxtverket medför att vi ännu ej tagit del av utbetalningar för maj och juni vilket påverkat vår likviditet negativt. Vi har i vårt resultat inkluderat intäkter från Tillväxtverket uppgående till 2 Mkr i förväntad utbetalning för maj och juni. En översyn av alla utgifter och planerade investeringar har under kvartalet genomförts, med fokus på kostnadsbesparingar.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

Påverkan av pandemin Covid-19 har under kvartalet varit betydande på både försäljning och resultat.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Precomp Solutions huvudägare Precomp Holding har avyttrat sina aktier till en grupp investerare som har skjutit till 10 Mkr i form av ett aktieägarlån till bolaget, som kommunicerades 13 juli i en pressrelease. Vi har även tagit del av statens omställningsstöd som har utbetalts under juli uppgående till 0,54 Mkr.

Utsikter för helåret 2020

Inga utsikter kan ges förrän effekterna av Covid-19 kan bedömas tydligare och vilken påverkan den ger bolaget för året.
 
« Tillbaka