Duroc: Stark rapport!
2020-08-21

ETT STARKT DUROC MED LÅNGSIKTIGT GODA FRAMTIDSMÖJLIGHETER

Fjärde kvartalet april-juni 2020

- Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 560,1 MSEK (775,5).
- Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, minskade med 11 procent och uppgick till 35,4 MSEK (39,6), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,3 procent (5,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 10,3 MSEK (26,6). Exklusive kostnader från omstrukturering om 12,9 MSEK uppgick rörelseresultatet till 23,2 MSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133,3 MSEK (31,3). Den tillfälligt lägre aktivitetsnivån pga covid-19 har medfört ett minskat rörelsekapital.
- Resultat efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (41,7).
- Resultat per aktie uppgick till -0,03 (1,07).
- Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i koncernen från denna tidpunkt.
- Covid-19 har påverkat produktion och försäljning i stora delar av koncernens verksamheter under det fjärde kvartalet. Duroc har bibehållit en stark kassa och låg skuldsättningsgrad.

Juli 2019-juni 2020

- Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 158,2 MSEK (2 974,4).
- Justerad EBITDA* ökade med 27 procent och uppgick till 180,1 MSEK (142,3), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,7 procent (4,8).
- Rörelseresultatet uppgick till 161,8 MSEK (93,7), inklusive 66,9 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group. Kostnader från omstrukturering ingår med 19,8 MSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 322,3 MSEK (70,8).
- Resultat efter skatt uppgick till 116,5 MSEK (87,3).
- Resultat per aktie uppgick till 2,99 (2,24).
- Likvida medel uppgick per sista juni till 142,3 MSEK och nettoskulden (exkl IFRS 16) till 117,8 MSEK (124,1).
- Duroc har därtill outnyttjade kreditfaciliteter om totalt ca 240 MSEK och en stabil finansiell ställning –en god utgångspunkt inför det nya räkenskapsåret.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.
 
« Tillbaka