Novotek: Stark rapport!
2020-08-18

Novotek AB: Halvårsrapport januari - juni 2020

* Rörelseintäkterna uppgick till 158,2 (150,4) MSEK, varav 76,9 (76,4) under andra kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 16,5 (14,1) MSEK, varav 9,2 (7,2) under andra kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK, varav 6,7 (5,5) under andra kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,1 (1,0) kronor, varav 0,6 (0,5) under andra kvartalet.
* Orderingången uppgick till 159,8 (152,6) MSEK, varav 74,1 (76,8) under andra kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,7 (20,0) MSEK, varav 16,0 (2,6) under andra kvartalet.
* Förvärv av B+I Automation AG slutfördes under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Andra kvartalet var på många vis utmanande men genom hårt arbete och fokus har vi lyckats anpassa oss. Trenden som vi såg under första kvartalet fortsatte och de flesta av våra kunder fortsatte pågående aktiviteter och initiativ. Skillnaderna på takt och omfattning av inbromsningen förstärktes under andra kvartalet beroende på bransch och applikation.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet
Våra satsningar i UK och Irland har fortsatt med stöd av vår huvudleverantör GE Digital med oförminskad styrka och vi ser positiva resultat.
Som meddelats separat har Novotek under kvartalet förhandlat och under tredje kvartalet förvärvat B+I Automation AG i Schweiz. Detta ligger i linje med vår förvärvsstrategi kring nya marknader.

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta ­Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortfarande påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet.
 
« Tillbaka