ECOMB: Rapport
2020-05-29

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Positiv framtid trots förseningar

- Orderstocken ökade med drygt 50%
- Prestandaprov avklarat på Martinique
- Stark support från ALMI och Tillväxtverket
- Corona-pandemin försenar projekt och nya affärsmöjligheter
- 60% arbetstid från 1 april

Q1 1 januari-31 mars 2020
- Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 410 TSEK (1 048 TSEK)
- Resultatet efter finansiella poster -334 TSEK (-259 TSEK)
- Resultat per aktie: -0,018 SEK (-0,014 SEK)
- Antal aktier: 18 846 002st (18 846 002st)
- Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 749 TSEK (651 TSEK)
- Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat enligt ny redovisnings metod

Orderstocken kvartalsvis under 2018-2020
Orderstocken** ökade från 2 MSEK under Q4 2019 till 3,12 MSEK vid utgången av Q1 2020, vilket är den näst högsta nivån under de senaste två åren.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal"
 
« Tillbaka