Duroc: Mycket stark rapport!
2020-05-08

"EBITDA ÖKADE MED 45 PROCENT – STARKT KASSAFLÖDE

Tredje kvartalet januari-mars 2020

* Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 878,9 MSEK (777,6).
* Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 45 procent och uppgick till 58,5 MSEK (40,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,7 procent (5,2).
* Rörelseresultatet uppgick till 40,5 MSEK (30,5).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,5 MSEK (26,5).
* Resultat efter skatt uppgick till 24,9 MSEK (21,0).
* Resultat per aktie uppgick till 0,64 (0,54).
Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i koncernen från denna tidpunkt.
* Covid-19 påverkar för närvarande produktion och försäljning i stora delar av koncernens verksamheter och förväntas dra ner resultatet väsentligt i det fjärde kvartalet. Med stark kassa och låg skuldsättningsgrad står Duroc rustat för att möta dessa omständigheter.

Juli 2019-mars 2020

*Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 2 598,1 MSEK (2 198,9).
* Justerad EBITDA* ökade med 41 procent och uppgick till 144,7 MSEK (102,7), motsvarande en justerad
* EBITDA-marginal om 5,6 procent (4,7).
Rörelseresultatet uppgick till 151,0 MSEK (67,2), inklusive 66,9 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 188,4 MSEK (39,4).
* Resultat efter skatt uppgick till 117,2 MSEK (45,6).
* Resultat per aktie uppgick till 3,01 (1,17).
* I mars tecknade Duroc ett nytt finansieringsavtal. Därmed centralfinansieras en merpart av koncernens krediter med en långfristig bankfacilitet om ca 400 MSEK. Därtill finns låneutrymme i dotterbolagen om ca 100 MSEK.
* Likvida medel uppgick per sista mars till 354,5 MSEK och nettoskulden (exkl IFRS 16) till 205,9 MSEK."
 
« Tillbaka