Novotek: Stark rapport
2020-05-07

"Delårsrapport januari - mars 2020
* Rörelseintäkterna uppgick till 81,3 (74,0) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (6,9) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (5,1) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor.
* Orderingången uppgick till 85,7 (75,8) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (17,3) MSEK.
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 0,00 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge
Första kvartalet påverkades inte nämnvärt av Corona-utbrottet, då pågående aktiviteter hos kunderna fullföljts på alla våra marknader. Dock var skillnaderna på takt och omfattning av inbromsning av investeringsplaner mellan geografier, industrier och applikationer stora under kvartalet.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Vår satsning i UK och Irland har fortsatt med stöd av vår huvudleverantör GE Digital. Investeringsplanerna som fastlagts tidigare fullföljs.

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av Corona-utbrottet. Dock ser vi att investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna kommer att påverka utvecklingen positivt så snart våra samhällen kommer igenom nedstängningar och restriktioner. Det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer långsiktigt att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet."
 
« Tillbaka