Precomp Solutions: Förbättrar resultat trots minskad omsättning p g a covid-19!
2020-05-06

"Perioden januari - mars 2020 i sammandrag
• Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 42,2 Mkr (49,7)
• EBIT-resultatet för årets första kvartal uppgick till 0,9 Mkr (0,4)
• EBITDA-resultatet för årets första kvartal uppgick till 2,0 Mkr (1,4)
• Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 Mkr (-0,2)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Resultat från tidigare aktiveteter ger nu tydligt resultat Under första kvartalet 2020 förbättrades lönsamheten i bolaget. De, under hösten 2019, uppstartade förbättringsprocesserna har nu börjat ge positiva effekter. Under kvartalet har vi fått ett utbrott av Covid-19 som har skapat en synbar konjunkturavmattning. Omsättningen uppgick till 42,2 Mkr (49,7) i bolaget under kvartalet, vilket medför en minskning med 7,5 Mkr (15 %) jämfört med samma kvartal föregående år. Trots den lägre omsättningen, uppvisades ett förbättrat resultat som uppgick till 0,9 Mkr (0,4) för perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 3,2 Mkr (0,0).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

I slutet av kvartalet införde bolaget korttidspermittering av all personal vid den svenska fabriken inom ramen för de statliga stödinsatserna. Bolaget gavs därmed möjlighet att balansera resursbehovet till efterfrågenivån.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 1 april tillträdde Peter Sprigg som ny VD för bolaget."
 
« Tillbaka