Novotek: Bokslutskommuniké
2020-02-12

"januari - december 2019

* Rörelseintäkterna uppgick till 306,3 (284,4) MSEK, varav 89,5 (89,6) under fjärde kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (31,6) MSEK, varav 13,6 (13,1) under fjärde kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 26,7 (24,1) MSEK, varav 10,7 (10,2) under fjärde kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,5 (2,2) kronor, varav 1,0 (1,0) under fjärde kvartalet.
* Orderingången uppgick till 305,6 (286,4) MSEK, varav 99,8 (99,1) under fjärde kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,5 (33,4) MSEK, varav 3,1 (3,2) under fjärde kvartalet.
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 1,50 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge
Helåret 2019 har utvecklats stabilt med några undantag. Förskjutning av beslut kring större investeringar kunde skönjas under hösten. En något svagare avslutning i Danmark noterades. Utvecklingen i UK påverkades inte nämnvärt av BREXIT-oron, utan verksamheten har utvecklats som planerat.

Strategiska och viktiga händelser under fjärde kvartalet
Vår satsning i UK och Irland har fortsatt och den understödjs nu även av vår huvudleverantör GE Digital. GE och Novotek har ingått ett strategiskt samarbete kring utveckling av försäljning och marknadsföring på våra marknader och då UK i synnerhet. Detta bedöms att ge positiv påverkan redan under 2020.

Utsikter
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks områden. Investeringar inom Cyber security, Digitalisering och Industri 4.0 hos kunderna bedöms kunna påverka utvecklingen positivt, då aktiviteterna kring dessa områden ökat."
 
« Tillbaka