Midway: Bokslutskommuniké
2020-02-06

"Fjärde kvartalet 2019
* Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 175 (181) Mkr.
* Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 7 (11) Mkr.
* Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 7 (5) Mkr.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 (35) Mkr.
* Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,27 (0,20) kr.
* Den 19 december förvärvade Midway 100 % av aktierna i det brittiska bolaget Span Access Solutions.

Januari - december 2019
* Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 796 (768) Mkr.
* Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 74 (66) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick till 8 (0) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 66 (66) Mkr.
* Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 61 (47) Mkr.
* Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 44 (2) Mkr.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 96 (149) Mkr.
* Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,30 (1,91) kr.
* Den 31 maj avyttrades dotterbolaget Gustaf E Bil AB och redovisas, inklusive realisationsförlust uppgående till -20 Mkr, som avvecklad verksamhet.
* Den 1 juli återbetalade Midway ett konvertibelt lån. Nominellt belopp uppgick till 42 Mkr.
* Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,60 (0,50) kr per aktie."
 
« Tillbaka