Duroc: Mycket stark rapport!
2019-11-07

"Första kvartalet juli-september 2019
• Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 866,2 MSEK (704,4).
• Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 exkluderats, ökade med 66 procent och uppgick till 47,1 MSEK (28,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,4 procent (4,0).
• Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (15,5), inklusive 65,7 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 MSEK (-27,1).
• Resultat efter skatt uppgick till 83,4 MSEK (10,0).
• Resultat per aktie uppgick till 2,14 (0,26).
• Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i koncernen från denna tidpunkt."
 
« Tillbaka