Impact Coatings: Rapport
2019-11-01

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2019
· Nettoomsättningen uppgick till 3 003 TSEK (3 569) · Rörelseintäkter uppgick till 7 394 TSEK (6 681)
· Rörelseresultatet uppgick till -7 878 TSEK (-8 757) · Resultat efter finansnetto uppgick till -7 883 TSEK (-8 759)
· Kassaflödet uppgick till -6 479 TSEK (7 037)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 2 144 TEUR

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2019
· Nettoomsättningen uppgick till 28 509 TSEK (12 624)
· Rörelseintäkter uppgick till 31 297 TSEK (16 469)
· Rörelseresultatet uppgick till -22 383 TSEK (-28 385)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -22 397 TSEK (-28 406)
· Kassaflödet uppgick till -27 577 TSEK (-8 427)
· Kassalikviditeten uppgick till 86% (168)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019
· Inga väsentliga händelser inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Kallelse till extra bolagsstämma den 22 november i Stockholm
· Gemensamt utvecklingsavtal tecknat med Hyundai Motor Company
· Styrelsen har beslutat om riktad nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital, och Hyundai Motor Company nominerar styrelseledamot, båda villkorade av extra bolagsstämmas godkännande

VD-KOMMENTAR
Den 30 oktober gick Impact Coatings och Hyundai Motor Company (”Hyundai”) ut med nyheten att bolagen har tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal (“JDA”) kring beläggningsteknik för bränsleceller. Vidare meddelades att Impact Coatings styrelse har beslutat om en riktad nyemission till Hyundai och Accendo Capital till en kurspremie. Hyundai har även nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact Coatings styrelse. Emissionen och val av styrelseledamot förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november 2019 i Stockholm.

Hyundai är en av världens ledande biltillverkare och i framkant gällande utveckling av bränslecellsfordon. Utvecklingsavtalet är ett bevis på att Impact Coatings beläggningslösningar för bränsleceller är världsledande. Elektrifiering av fordonsflottan med vätgas och bränsleceller pågår mycket snabbare i vår omvärld än vad vi märker i Sverige och våra beläggningslösningar behövs nu för utveckling och lågserietillverkning. Avtalet stärker möjligheten att sälja beläggningssystem till Hyundai i framtiden men innebär ingen garanti. De två parterna får under en bestämd tidsperiod exklusivitet på teknik som utvecklas gemensamt inom ramarna för avtalet.

Nyemissionen till Hyundai medför att företaget får en industriell ägare som tillför trovärdighet, industriell kunskap och distributionskanaler som når de snabbt växande globala marknaderna för bränsleceller och fordonsteknologi. Hyundais ägarandel efter den riktade emissionen uppgår till 10,4% och Accendo Capitals ägarandel till 12,0%. Styrelsen ser Accendo Capitals fortsatta aktiva engagemang och kapitalbidrag till Impact Coatings som nödvändiga för bolagets framtida framgång och samarbete med industriella ägaren Hyundai.

För tredje kvartalet landar nettoomsättningen på 3 003 TSEK, vilket inkluderar intäkter från beläggningstjänster, eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin. Beläggningsmaskinen till Shouhang skeppades i augusti. Installation och redovisning av intäkter förväntas ske under Q4 då kundens lokaler förväntas vara färdigställda.

Ingen ny maskinorder har kommit under perioden och orderingången för beläggningssystem har inte utvecklats som vi har förutspått. Marknadsdynamiken är olika inom olika applikationsområden. Vi ser till exempel ett stort intresse från fordonsindustrin för ett flertal applikationer, men upplever samtidigt att beslutsprocesser tar lång tid p g a flera beslutsnivåer i värdekedjan samt godkännande av komplex ny teknologi. Inom andra områden har åtminstone en förväntad affär skjutits fram där kunden pekar på en osäkerhet kring den tyska konjunkturen.

Även om ordrar dröjer ser vi fortsatt ett starkt intresse för våra erbjudanden i linje med bolagets uttalade strategi. Vi har en pipeline med potentiella systemaffärer, mestadels europeiska företag inom D/M/R-segmenten (dekorativt, metallisering och reflektorer). Marknadsbearbetningen intensifieras i dessa segment.

Inom bränsleceller (FC) har vi en stark tilltro till vårt erbjudande, att våra beläggningar och produktionslösningar bäst uppfyller de krav som ställs för effektiva bränsleceller med lång livslängd. Samarbetet med Hyundai stärker oss i denna uppfattning. Dagens behov inom fordonssegmentet finns huvudsakligen inom utveckling och lågserietillverkning, vilket väl uppfylls av bolagets befintliga produkter och tjänster.

Beläggningsverksamheten har under året fortsatt att utvecklats positivt. Beläggning av bränslecellsplattor utgör en betydande del och vi fortsätter att betrakta beläggningstjänster till bränslecellsmarknaden som ett framtida tillväxtsegment. Vi ser även en ökande intäkt under året från beläggningstjänster inom segmenten dekorativa beläggningar och elektriska kontakter.

Efter mitt tillträde som VD förra året har vi fört samtal med Tokyobaserade Optorun i syfte att utvärdera de distributörs- och leverantörsavtal som slöts mellan bolagen 2017. Vi har gemensamt beslutat att avsluta det formella samarbetet då det som tidigare meddelats inte givit förväntade resultat för någon av parterna. Bolagen har en fortsatt bra relation och vi kan komma att samarbeta i specifika fall framöver. Tills vidare hanteras försäljningen i den ostasiatiska regionen med vår egen personal. Vi stärker också vår närvaro i regionen genom samarbetet med Hyundai, vilket involverar etablering av kontor i Sydkorea.

Inträdet av Hyundai som industriell ägare och samarbetspartner kommer att innebära en ny fas för Impact Coatings, förutsatt att den extra bolagsstämman 22 november godkänner styrelsens beslut. Jag ser fram emot samarbetet och den större tyngd som det kommer att ge bolaget i allt vi företar oss framöver.

Torbjörn Sandberg"
 
« Tillbaka