Precomp Solutions: Rapport
2019-11-05

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2019

Perioden januari - september 2019 i sammandrag
 Nettoomsättningen för perioden januari - september var 136,9 Mkr (138,8)
 Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -0,4 Mkr (-0,6)
 Rörelseresultatet förbättrades med 0,2 jämfört med motsvarande period 2018
 Rörelseresultatet före avskrivningar för årets första nio månader uppgick till 2,8 Mkr (2,2)
 Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-2,5)

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag
 Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 39,5 Mkr (41)
 Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -0,4 Mkr (-2,0)
 Resultatet efter skatt uppgick till -1,2 Mkr (-2,6)

Kommentar från VD och koncernchef Anders Jansson

Fortsatt fokus på rationaliseringar
Omsättningen per Q3 2019 uppgick till 136,9 Mkr (138,8). Rörelseresultatet uppgick till -0,4 Mkr (-0,6). Bolaget kommer under Q4 2019 och Q1 2020 att se en positiv effekt av en ändrad produktmix i takt med att avropsvolymerna i nystartade projekt ökar. Den lägre omsättningen jämfört samma period föregående år kan hänföras till engångsförsäljning under föregående år av verktyg. Kassaflödet från den löpande verksamheten är jämfört med samma period föregående år förbättrad med 4,4 Mkr vilket kan hänföras till minskad kapitalbindning i lager.

Bolaget har fortsatt stort fokus på rationaliseringar. Kostnadseffektiviserande aktiviteter kopplat till bolagets finklippnings- och verktygsenheter har initierats och kommer att ge positiva effekter under första halvåret 2020. Konsolideringen av koncernens finklippningsverksamhet fortskrider enligt plan. Under tredje kvartalet har bolaget kunnat genomföra merparten av planerade prisjusteringar och började under slutet av Q3 se resultat av denna aktivitet.

Under slutet av Q3 visar kunder inom lastbilsindustrin en svagt vikande orderingång. Denna nedgång kompenseras dock av ökade volymer i nya projekt inom andra segment. Orderingången under Q3 låg på fortsatt höga nivåer.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
Ett nytt prisavtal signerades med bolagets största kund under perioden vilket avsevärt kommer att förbättra bolagets lönsamhet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Nytt prisavtal signerades med en av bolagets större kunder vilket kommer ha positiv effekt på bolagets lönsamhet."
 
« Tillbaka