Nilörngruppen: Klart godkänd rapport
2019-05-03

"Perioden januari - mars

·Orderingången uppgick till 195 (202) MSEK
·Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 17 procent till 178 (152) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 165 (152) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 9 procent
·Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (13,4) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 11,0 (9,3) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 0,97 (0,82) SEK
·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,4 (-5,4) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·Valutaeffekten hade en positiv påverkan på omsättningen om 13 MSEK under kvartalet
·Positiv kalendereffekt hänförligt till Påsken
·Redovisning enligt IFRS 16 får en viss påverkan på balansomslutning och resultat. Se not 3 detaljerad beskrivning av dess effekter"
 
« Tillbaka