Midway: Mycket stark rapport!
2019-04-29

"Första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 302 (265) Mkr.
· Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 25 (14) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 25 (16) Mkr.
· Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 22 (12) Mkr.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 (52) Mkr.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,80 (0,44) kr. Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,77 (0,43) kr.
· Midway tillämpar från den 1 januari 2019 den nya redovisningsstandarden IFRS 16 avseende leasingavtal, jämförelsetalen för 2018 har inte räknats om. IFRS 16 har haft en positiv påverkan på rörelseresultatet med cirka 1 Mkr och soliditeten har minskat från 52% till 47%."
 
« Tillbaka