Precomp Solutions: Bokslutsrapport
2019-03-01

"Perioden januari - december 2018 i sammandrag
· Nettoomsättningen för 2018 var 186,3 Mkr (173,0)
· EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 Mkr (-4,8)
· EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 3,5 Mkr (-1,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 Mkr (1,3)
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018

Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 47,5 Mkr (48,4)
· EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,7 Mkr (0,4)
· EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 1,6 Mkr (1,2)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 Mkr (1,3)
· Extraordinär nedskrivning av bokfört värde på egenägda verktyg om 4,1 MSEK (resultatpåverkande)
· Uppskrivning av bokfört värde på fastighet om 5,8 MSEK (ej resultatpåverkande)

Under året har en klar förbättring av den operationella verksamheten skett

Bolaget kan för helåret uppvisa en tillväxt med 7,7 % till en årsomsättning om 186,3 MSEK (173,0), där försäljning hänförlig till detaljtillverkning stod för 185,3 MSEK (169,3) respektive verktygstillverkning för 1,0 MSEK (3,7). För kvartal fyra uppgick den totala omsättningen till 47,5 MSEK (48,4), där detaljtillverkningen stod för 47,4 MSEK (46,2) och verktygsförsäljningen för 0,0 MSEK (2,2). Detaljförsäljningen har utvecklats mycket väl under året med en tillväxt på 9,5 %. Bolaget ser ingen avmattning inom sina kundsegment. Nya projekt, speciellt det stora och viktiga projektet tillsammans med Autoliv fortsätter att rampas upp, varför orderstocken kontinuerligt ökar från redan mycket höga nivåer. Verktygsförsäljningen kom in betydligt lägre än budgeterat för 2018, men året visade sig vara lite av ett mellanår för verktygsupphandling inom fordonsindustrin.

De förbättringar som successivt genomförts under året börjar nu ge resultat och den operationella verksamheten i bolaget uppvisar en klar förbättring under året. Under 2017 skedde en stor maskinskada på en av bolagets finklippningspressar som har orsakat kostnader om totalt cirka 5,5 MSEK, varav cirka 4,0 MSEK belastar resultatet 2018. Efter en bedömning, baserat på information från våra kunder, av framtida försäljningsvolymer och resultatbidrag för detaljer producerade ur egenägda verktyg väljer bolaget att under årets sista kvartal skriva ned det bokförda värdet på dessa verktyg med totalt cirka 4,1 MSEK. Justerat för maskinskadekostnad och extraordinär nedskrivning uppvisar bolaget ett EBIT-resultat för helåret om 4,0 MSEK respektive ett EBITDA-resultat om 7,5 MSEK, vilket speglar bolagets verkliga intjänandeförmåga.

Dialog pågår med försäkringsbolaget gällande ersättning för maskinskadan. Vid positivt utfall kommer försäkringsersättningen i sin helhet redovisas som övrig rörelseintäkt i bolagets resultaträkning, det vill säga eventuell försäkringsersättning är inte intecknad i resultat- och balansräkningen.

Under 2018 genomfördes en extern värdering av företagets fastighet i Ulricehamn. Värdet bedömdes uppgå till 39 MSEK, givet fastighetens attraktiva läge som är centralt och sjönära. Företaget väljer därför att skriva upp fastighetens bokförda värde från 19,2 MSEK till 25,0 MSEK. Denna uppskrivning har ingen påverkan på årets resultat.

Ulricehamn 2019-02-28

Martin West, VD Precomp Solutions AB"
 
« Tillbaka