Duroc: Rapport
2019-02-08

"FORTSATT GOD TILLVÄXT

Förvärven bidrar positivt

Andra kvartalet oktober-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 716,8 Mkr (573,9).
· EBITDA uppgick till 33,7 Mkr (53,0, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill)
· Rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6)
· Förvärv, vilka inte ingår i jämförelseperioden har bidragit med en ökning om 74,2 Mkr i omsättning och 9,3 Mkr i rörelseresultat
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,1 Mkr (-4,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 14,6 Mkr (64,8, varav 45 Mkr hänförligt till negativ goodwill och positiva effekter från uppskjuten skatt)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 0,37 (1,66)
· I december tecknades avtal om förvärv av Herber Engineering

Första halvåret juli-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 1 421,2 Mkr (1 083,4)
· EBITDA uppgick till 62,2 Mkr (76,9, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill)
· Rörelseresultatet uppgick till 36,7 Mkr (53,9)
· Förvärv, vilka inte ingår i jämförelseperioden har bidragit med en ökning om 169,5 Mkr i omsättning och 17,5 Mkr i rörelseresultat
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,0 Mkr (-13,3)
· Resultat efter skatt uppgick till 24,6 Mkr (70,4, varav 45 Mkr hänförligt till negativ goodwill och positiva effekter från uppskjuten skatt)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 0,63 (1,81)
· Likvida medel utgjorde 202,1 Mkr (180,9) och koncernens nettoskuld uppgick till 44,1 (10,6), påverkad av förvärv och investeringar i befintlig verksamhet."
 
« Tillbaka