ECOMB: Företrädesemission
2018-11-08

"ECOMB genomför företrädesemission om cirka 5,7 MSEK

ECOMB meddelar idag att styrelsen i ECOMB AB (”ECOMB” eller ”Bolaget”) den 8 november 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 11 juni 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 11 477 886 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen är 0,50 kronor vilket vid full teckning kommer att tillföra bolaget cirka 5,7 Mkr efter emissionskostnader om cirka 0,5 Mkr. Teckningsförbindelser vilket motsvarar cirka 20 procent av totala företrädesemissionen har erhållits.

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen.

Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.

För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kr per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 11 477 886 aktier.

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 november 2018.

Sista dag för handel med ECOMB-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 november 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 14 november 2018.

Teckningstiden är 19 november – 4 december 2018. ·

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 november – 30 november 2018. ·

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 19 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden."
 
« Tillbaka