Duroc: Bokslutskommuniké
2018-08-27

"Positiv avslutning 2017/2018

Förbättrat resultat i samtliga affärsområden – stark balansräkning ger utrymme för fortsatt tillväxt

Fjärde kvartalet april-juni 2018

· Resultatet efter skatt uppgick till 49,6 Mkr (12,6), kvartalet har ej påverkats av negativ goodwill

· Nettoomsättningen uppgick till 789,8 Mkr (585,8). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 83,1 Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 47,7 Mkr (22,5), varav affärsområdet Fiber stod för 34,8 Mkr (26,6)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,6 Mkr (51,5)

· Resultat per aktie före och efter utspädning 1,27 (0,32)

· Avtal om förvärv av Universal Power Nordic, en ledande leverantör av dieselmotorer, med tillträde i juli 2018

Perioden juli 2017-juni 2018

· Resultat efter skatt uppgick till 130,6 Mkr (54,3), varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco samt 14 Mkr från aktivering av underskottsavdrag relaterat till förvärvet

· Nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 2 526,4 Mkr (2 021,5)

· Rörelseresultat för räkenskapsåret uppgick till 116,2 Mkr (83,8), varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco

· Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 75,7 (112,6)

· Likvida medel utgjorde 262,2 Mkr (295,4) och koncernens nettoskuld uppgick till 11,5 (-25,5), investeringar har belastat kassaflödet med 106,0 Mkr

· Resultat per aktie före och efter utspädning 3,35 (1,39) för räkenskapsåret

· Eget kapital har under räkenskapsåret ökat med 27 procent, motsvarande 4,87 kr per aktie

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018"

 
« Tillbaka